Faculty of Electrical Engineering - Trzaska 25 - 1000 Ljubljana - Slovenia

Laboratory for Integrated Circuit Design

Phone: +386 1 4768 351

Predmeti

1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

Dodiplomski (stari)

Podiplomski (stari)

Izpiti in diplome

Navodila za izdelavo diplomskih nalog

Diplome 2011-16 | Diplome 2006-08 | Proste teme | Navodila

Postopek oddaje diplomskega ali magistrskega dela

  1. Po dogovoru z mentorjem prijavite delo v STUDIS, opravite naloge in napišite delo v skladu s Fakultetnimi navodili.
  2. Oddajte oblikovano besedilo v pregled mentorju, ki bo poskrbel za uradni naslov in besedilo teme diplomske naloge. Ko se strinja z vsebino in obliko, bo potrdil oddajo elektronske verzije.
  3. Diplomo shranite v obliko PDF/A (navodila za Word) in oddajte v STUDIS (velikost datoteke < 25 MB). Če ste zamudili rok oddaje, bo potrebno najprej zaprositi za podaljšanje (za študente starih programov zaradi zakonskih omejitev podaljšanje ni možno).
  4. Glede na rezultat poročila programske opreme za preverjanje podobnosti vsebine (plagiatov) se delo ustrezno dopolni in ponovno odda ali pa mentor potrdi oddajo.
  5. V študentski pisarni dvignite 3 izvode podpisane teme naloge in natisnite uradno naslovnico ter izjavo, ki ju dobite v sistemu STUDIS.
  6. Natisnite 3 izvode dela, ki vsebuje: uradno naslovnico, temo naloge, izjavo z vašim podpisom in vsebino (zahvala, kazalo, povzetek...). Tisk naj bo dvostranski, razen če obsega manj kot 50 strani. Barva platnice je poljubna, na sprednji platnici se ponovi naslovnica, brez navedbe mentorja, na hrbtni strani pa: ime in priimek (spodaj) in Magistrsko (oz. Diplomsko) delo.
  7. V roku oddajte dva podpisana vezana izvoda, enega mentorju, drugega pa v študentsko pisarno. Tretji izvod obdržite in ga prinesite na zagovor.

Delo v elektronski obliki dobi pred zagovorom komisija, po zagovoru pa bo prosto dostopno na Repozitoriju Univerze.

Primeri diplomskih del:

Zagovor diplome je lahko v nekaj dneh ali tednih, odvisno od razpoložljivosti mentorja in komisije. Za zagovor pripravite računalniško predstavitev, ki vsebuje naslov, predstavitev teme, poteka dela in rezultatov. Predstavitev naj bo kratka (10-12 minut) in naj jasno odgovori na vprašanje, kaj je bilo vaše delo in kakšni so rezultati.

Pogosta vprašanja

Ali v povzetku opišem vsebino posameznih poglavij?
Povzetek je namenjen hitremu seznanjanju z vsebino dela in ne s strukturo. To pomeni, da je v povzetku na kratko opisano kaj je bilo narejeno, s kakšnimi vezji/orodji/metodami in kakšni so rezultati. Ne navaja pa se v katerem poglavju je kaj napisano; to se kvečjemu lahko napiše na koncu uvodnega poglavja.

Kaj naj napišem v uvodu?
V uvodu opišite tematiko in cilj dela, širše področje, predstavite podobne izdelke in njihovo uporabo. Naredite povzetek obstoječih znanih rešitev iz knjig in spletnih člankov, ki jih ustrezno citirajte (zaporedna številka v oglatem oklepaju, ki se nanaša na seznam literature). Na kratko povzemite vaš pristop k reševanju naloge.

Ali v delo vključim sheme, VHDL in programsko kodo?
Vsekakor, vendar upoštevajte glede na nalogo primerno količino in naredite hierarhično predstavitev. To pomeni, da začnete z grobo (blokovno) shemo in nadaljujete z izbranimi značilnimi izseki podrobnejših shem. Podobno velja za kodo - predstavite algoritem v obliki diagrama poteka ali diagrama stanj, nato pa še kakšno zanimivo podrobnost na primerih izsekov kode. Če ste delovanje simulirali, ne pozabite vključiti primerov simulacije.

Ali je potrebo delo jezikovno urediti oz. lektorirati?
Da, površno napisano delo meče slabo luč na avtorja, mentorja in Fakulteto. Pomagajte si s črkovalniki (npr. Office2010 Language Pack), spletnimi pregledovalniki (npr. Besana) in lektorskimi priporočili (npr. Povejmo lepše). Preberite pravila dobrega pisanja strokovnih besedil (npr. J. Gašperič: Pravopisni napotki IJS) Posvetujte se z mentorjem glede strokovne terminologije. Nekaj primerov s področja digitalnih vezij:

ni priporočenoboljši izraz   angleškoslovenski prevod
FPGA vezjevezje FPGA buffer (logic)izravnalnik, ojačevalnik
Gauss-ov filterGaussovo sito buffer (memory)medpomnilnik
ojačanjeojačenje jumperkratkospojnik
programabilnoprogramirljivo look-up tablevpogledna tabela
RS232 vmesnikvmesnik RS232 pinpriključek
urin signalura, urni signal pull-up resistorupor za dvig nivoja
preko Ethernetapo Ethernetu
(c) LNIV 2009