iv

Navodila za diplomske in magistrske naloge

Koraki oddaje

 1. Po dogovoru z mentorjem prijavite delo v STUDIS, opravite naloge in napišite delo v skladu s Fakultetnimi navodili.
 2. Oddajte oblikovano besedilo v pregled mentorju, ki bo poskrbel za uradni naslov in besedilo teme diplomske naloge. Ko se strinja z vsebino in obliko, bo potrdil oddajo elektronske verzije.
 3. Diplomo shranite v obliko PDF/A (navodila za Word) in oddajte v STUDIS (velikost datoteke < 25 MB). Če ste zamudili rok oddaje, bo potrebno najprej zaprositi za podaljšanje (za študente starih programov zaradi zakonskih omejitev podaljšanje ni možno).
 4. Glede na rezultat poročila programske opreme za preverjanje podobnosti vsebine (plagiatov) se delo ustrezno dopolni in ponovno odda ali pa mentor potrdi oddajo.
 5. V študentski pisarni dvignite 3 izvode podpisane teme naloge in natisnite uradno naslovnico ter izjavo, ki ju dobite v sistemu STUDIS.
 6. Natisnite 3 izvode dela, ki vsebuje: uradno naslovnico, temo naloge, izjavo z vašim podpisom in vsebino (zahvala, kazalo, povzetek...). Tisk naj bo dvostranski, razen če obsega manj kot 50 strani. Barva platnice je poljubna, na sprednji platnici se ponovi naslovnica, brez navedbe mentorja, na hrbtni strani pa: ime in priimek (spodaj) in Magistrsko (oz. Diplomsko) delo.
 7. V roku oddajte dva podpisana vezana izvoda, enega mentorju, drugega pa v študentsko pisarno. Tretji izvod obdržite in ga prinesite na zagovor.

Delo v elektronski obliki dobi pred zagovorom komisija, po zagovoru pa bo prosto dostopno na Repozitoriju Univerze.

Primeri diplomskih del

Predstavitev dela

Zagovor diplome je lahko v nekaj dneh ali tednih, odvisno od razpoložljivosti mentorja in komisije. Za zagovor pripravite računalniško predstavitev, ki vsebuje naslov, predstavitev teme, poteka dela in rezultatov. Predstavitev naj bo kratka (10-12 minut) in naj jasno odgovori na vprašanje, kaj je bilo vaše delo in kakšni so rezultati.

Dispozicija diplome

Univerzitetne diplome 1. stopnje so v LNIV predvsem aplikativne, zato k navodilom za pisanje dispozicije dodajamo razlago, katere vsebine pričakujemo v dispoziciji. Besedilo naj bo kratko in jedrnato, napisano z lastnimi stavki v 3. osebi množine. Izogibajte se dobesednemu navajanju ali dobesednemu prevajanju gradiva iz literature.

 • V prvem odstavku naj bo predstavljeno širše področje, npr. diploma obravnava področje elektronike, načrtovanja digitalnih vezij v jeziku VHDL [1] in programiranja. Poiščite in se sklicujte na kakšen učbenik iz tega področja.
 • Predstavite vašo nalogo: opišite kakšno napravo ali vezje delate, kakšne so zahteve in morebitne omejitve. Predstavite razloge za izdelavo in poiščite ter zelo na kratko opišite sorodne izdelke oz. postopke dela. Sklicujte se na sorodne diplome [2], ki jih poiščite na Repozitoriju UL ali Digitalni knjižnici UM.
 • Ilustrirajte vaš izdelek z blokovno shemo, ki jo narišite sami (program za vektorske slike: Inkscape, lahko tudi PowerPoint). Inženirski izdelek, npr. 6-nožni robot [3, Slika 1], mora biti opremljen s slikami in diagrami.
 • Predstavite predviden potek dela in preizkušanja izdelka ter uporabljena orodja. Poiščite in se sklicujte na podatkovne liste in navodila za uporabo programske opreme [4].
 • Na kratko predstavite pričakovane rezultate dela in dodajte seznam literature.

Literatura

[1] A. Trost, Načrtovanje digitalnih vezij v jeziku VHDL, 2. izd., Ljubljana, Založba FE, 2011.
[2] S. Rudolf, Razširitvena plošča za razvojni sistem DE0-Nano, magistrsko delo, FE, Univerza v Ljubljani, 2015
[3] J. Olenšek, Praktično poučevanje načrtovanja in programiranja vgrajenih sistemov s pomočjo 6-nožnega robota, Elektrotehniški vestnik, 89(1-2), str. 53-58, 2022, Dosegljivo: https://ev.fe.uni-lj.si/1-2-2022/Olensek.pdf (Dostopano: november, 2022).
[4] Intel, ModelSim* - Intel® FPGA Edition Simulation Quick-Start, 2019, Dosegljivo: https://www.intel.com/programmable/technical-pdfs/683248.pdf (Dostopano: november, 2022).

Pogosta vprašanja

Ali v povzetku opišem vsebino posameznih poglavij?
Povzetek je namenjen hitremu seznanjanju z vsebino dela in ne s strukturo. To pomeni, da je v povzetku na kratko opisano kaj je bilo narejeno, s kakšnimi vezji/orodji/metodami in kakšni so rezultati. Ne navaja pa se v katerem poglavju je kaj napisano; to se kvečjemu lahko napiše na koncu uvodnega poglavja.

Kaj naj napišem v uvodu?
V uvodu opišite tematiko in cilj dela, širše področje, predstavite podobne izdelke in njihovo uporabo. Naredite povzetek obstoječih znanih rešitev iz knjig in spletnih člankov, ki jih ustrezno citirajte (zaporedna številka v oglatem oklepaju, ki se nanaša na seznam literature). Na kratko povzemite vaš pristop k reševanju naloge.

Ali v delo vključim sheme, VHDL in programsko kodo?
Vsekakor, vendar upoštevajte glede na nalogo primerno količino in naredite hierarhično predstavitev. To pomeni, da začnete z grobo (blokovno) shemo in nadaljujete z izbranimi značilnimi izseki podrobnejših shem. Podobno velja za kodo - predstavite algoritem v obliki diagrama poteka ali diagrama stanj, nato pa še kakšno zanimivo podrobnost na primerih izsekov kode. Če ste delovanje simulirali, ne pozabite vključiti primerov simulacije.

Ali je potrebo delo jezikovno urediti oz. lektorirati?
Da, površno napisano delo meče slabo luč na avtorja, mentorja in Fakulteto. Pomagajte si s črkovalniki (npr. Office2010 Language Pack), spletnimi pregledovalniki (npr. Besana) in lektorskimi priporočili (npr. Povejmo lepše). Preberite pravila dobrega pisanja strokovnih besedil (npr. J. Gašperič: Pravopisni napotki IJS) Posvetujte se z mentorjem glede strokovne terminologije. Nekaj primerov s področja digitalnih vezij:

ni priporočenoboljši izraz   angleškoslovenski prevod
FPGA vezjevezje FPGA buffer (logic)izravnalnik, ojačevalnik
Gauss-ov filterGaussovo sito buffer (memory)medpomnilnik
ojačanjeojačenje jumperkratkospojnik
programabilnoprogramirljivo look-up tablevpogledna tabela
RS232 vmesnikvmesnik RS232 pinpriključek
urin signalura, urni signal pull-up resistorupor za dvig nivoja
preko Ethernetapo Ethernetu duty cyclevklopno razmerje

(c) LNIV 2022