Fakulteta za elektrotehniko - Tržaška 25 - 1000 Ljubljana - Slovenija

Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij

Tel: +386 1 4768 351

Predmeti

1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

Dodiplomski (stari)

Podiplomski (stari)

Izpiti in diplome

Diplomska dela 2006-2010

Diplome 2011-16 | Diplome 2006-10 | Proste teme | Navodila

Diplomska dela 2010

Vizualni metronom z vmesnikom MIDI in sistemom prepoznavanja avdio signala.

Naredite vizualni elektronski metronom, ki naj bo povezan z računalnikom preko glasbenega vmesnika MIDI (angl. Musical Instrument Digital Interface). Metronom naj prikazuje glasbeni ritem s svetlečimi diodami. Sestavljen naj bo iz razvojnega sistema z mikrokrmilnikom, ki mu dodajte ustrezne vmesnike in razvijte programsko opremo. Naredite tudi vmesnik za razpoznavanje poudarjenih in nepoudarjenih dob iz avdio signala zvočnega metronoma.

Bojan Sovič
diplomska naloga (VSP)
december 2010

Zasnova in izvedba digitalnega mešalnika avdio signalov.

Naredite digitalni mešalnik avdio signalov. Mešalnik naj bo zasnovan s programirljivim vezjem, ki mu dodajte ustrezne periferne enote. Uporabite mikrokrmilnik za nadzor nad sistemskimi parametri in komunikacijo z oddaljeno krmilno enoto. Razvijte in izdelajte tiskano vezje digitalnega mešalnika, vezje za obdelavo signalov v programirljivem vezju ter programsko opremo za mikrokrmilnik in osebni računalnik.

Jure Zdovc
diplomska naloga (UNI)
december 2010

Optimizacija vezja za izvedbo algoritma JPEG.

Algoritem JPEG (angl.: Joint Photographic Experts Group) je najbolj razširjen algoritem za zgoščevanje digitalnih slik. Zasnovan je tako, da omogoča sprotno zgoščevanje podatkovnega toka ob zajemu slike in je zaradi tega zelo primeren za izvedbo v namenskem integriranem vezju za mobilne naprave.

Preučite algoritem JPEG in zgradbo obstoječega vezja za zgoščevanje slik. Raziščite možnosti za optimizacijo vezja, ki bi omogočala sprotno obdelavo podatkov iz novejših slikovnih senzorjev. Vezje naj v postopku kodiranja izvaja še dodatno adaptivno izgubno zgoščevanje podatkov. Validirajte spremenjen algoritem in napravite verifikacijo vezja.

V sodelovanju s podjetjem Aptina Adria, d. o. o., Ljubljana

Ian Škapin
diplomska naloga (UNI)
november 2010

Restavriranje ure in podatkov z vezjem FPGA.

V krmilnem sistemu velikih pospeševalnikov delcev je zelo pomembna sinhronizacija med napravami. Krmilni dogodki morajo biti dostavljeni vsem napravam znotraj majhnega časovnega okna. Sinhronizacija je izvedena s sprejemnimi enotami, ki vsebujejo module za restavriranje ure in podatkov.

Opišite zahteve in način10:37 19.10.2010 uporabe enote za restavriranje ure in podatkov pri serijski digitalni komunikaciji. Razvijte vezje takšne enote v asinhroni in sinhroni izvedbi. Opravite simulacijo vezja, tehnološko preslikavo in testiranje na razvojnem sistemu s programirljivim vezjem FPGA.

V sodelovanju s podjetjem Cosylab d.d., Ljubljana

Bojan Zalar
diplomska naloga (UNI)
oktober 2010

Spletni grafični uporabniški vmesnik za industrijski števec električne energije.

Z napredkom interneta postaja spletna predstavitev merilnih podatkov števca električne energije vse pomembnejša. Prav tako je pomembna možnost spletnega dostopa do aplikacije števca.

Definirajte osnovne pojme, ki so pomembni pri razvoju spletnega grafičnega orodja in spletnega grafičnega uporabniškega vmesnika. Predstavite princip zgradbe spletnih uporabniških vmesnikov na osnovi spletnih grafičnih elementov, ki so del grafičnega orodja. Zasnujte in izdelajte grafično knjižnico s potrebnimi spletnimi grafičnimi elementi. Opišite zgradbo osnovnih in po meri narejenih spletnih grafičnih elementov. Z grafičnimi elementi izdelajte spletni uporabniški vmesnik in opišite delovanje posameznih funkcionalnih enot.

V sodelovanju s podjetjem Iskraemeco d.d., Kranj

Matjaž Dolinar
diplomska naloga (UNI)
julij 2010

Preskušanje elektronskih naprav v skladu s standardom IEC 60950-1.

Predstavite standard IEC 60950-1: 2005 in opišite najbolj standardne poskuse, ki se izvajajo na elektronskih napravah za pridobitev certifikata CB (angl.: Certification Body). Na primeru napajalnika izvedite standardne testne poskuse za pridobitev certifikata CB, analizirajte rezultate in predlagajte izboljšave v zasnovi napajalnika.

Rok Štampohar
diplomska naloga (VSP)
junij 2010

Selektivno spajkanje pri proizvodnji elektronskih modulov.

Opišite proces selektivnega spajkanja z napravo Vitronics Soltec MySelective 6745, ki se uporablja pri proizvodnji elektronskih modulov. Predstavite potek izdelave elektronskih modulov na proizvodnji liniji in materiale, ki so prisotni pri procesu spajkanja, ter njihove lastnosti. Opišite napravo za selektivno spajkanje s poudarkom na ključnih parametrih, ki vplivajo na končno kakovost izdelka. Predstavite praktičen primer spajkanja izbranega modula na proizvodni liniji. Na podlagi ugotovitev podajte tehnološke omejitve, ki jih je potrebno upoštevati že pri načrtovanju tiskanega vezja.

V sodelovanju s Skupino Kolektor d.o.o., Idrija

Urban Petrič
diplomska naloga (UNI)
junij 2010

Digitalni merilnik tlaka.

Zasnujte in izdelajte elektronsko vezje za merjenje tlaka. Opišite vezje s poudarkom na posameznih komponentah vezja in njihovem delovanju. Pri zasnovi vezja uporabite mikrokrmilnik PIC 16F886 proizvajalca Microchip in napišite potrebno programsko opremo. Predstavite funkcionalnost elektronskega vezja in način preizkusa delovanja.

V sodelovanju s ATech elektronika d.o.o., Bač pri Materiji

Primož Podboj
diplomska naloga (VSP)
junij 2010

Brezsenzorsko vodenje brezkrtačnega motorja DC.

Brezkrtačni motorji DC se vedno bolj uveljavljajo kot nadomestek krtačnim motorjem DC. V primerjavi s krtačnimi motorji DC imajo daljšo življenjsko dobo, manj zahtevno vzdrževanje in večji izkoristek.

Opišite zgradbo in princip vodenja brezkrtačnih motorjev DC, njihovo primerjavo s podobnimi elektromotorji ter pogoje, pri katerih se lahko uporabi brezsenzorsko vodenje brezkrtačnih motorjev DC. Predstavite zgradbo elektronskega vezja ter opišite lastnosti uporabljenega digitalnega signalnega krmilnika. Opišite uporabljeno programsko opremo, razvoj programske kode in predstavite delovanje programa. Izvedite laboratorijske meritve ter podajte rezultate testiranja razvitega elektronskega sistema.

V sodelovanju s Skupino Kolektor d.o.o., Idrija

Gregor Alič
diplomska naloga (UNI)
junij 2010

Model za hitro in natančno detekcijo laserske črte.

Uporabniki računalniških programov si želijo, da bi se programi izvajali čim hitreje. Še zlasti pri aplikacijah, ki se izvajajo v resničnem času, je hitrost izvajanja programske kode ključnega pomena za praktično rešitev problema. Zaradi tega je potrebno raziskati, kateri del programske kode porabi največ časa, in nato izbrani del kode v čim večji meri optimirati.

V diplomski nalogi prikažite praktičen primer izvedbe funkcije za detekcijo težišča intenzitete laserske črte. Funkcija je predstavljena v osnovni izvedbi v visoko nivojskem programskem jeziku C/C++ in v zbirniku z uporabo vektorskih ukazov. Predstavite več vrst optimizacije programske kode na različnih nivojih. Diplomsko delo zaključite s predstavitvijo praktične uporabe optimizacije z grafičnimi in tekstovnimi rezultati.

V sodelovanju s podjetjem FDS Research d.o.o., Trzin

Jan Medvešek
diplomska naloga (UNI)
junij 2010

Zasnova in izvedba krmilnika bliskavice.

Zasnujte in izdelajte krmilnik za krmiljenje bliskavice, ki se nahaja na avtomobilski prikolici za opozarjanje del na cesti. Opišite strojni del vezja ter komponente, ki so vgrajene v posameznem sklopu tiskanega vezja. Jedro krmilnika naj predstavlja procesor P89LPC922 proizvajalca NXP Semiconductors. Opišite programski del krmilnika ter izvedite testiranje krmilnika bliskavice.

V sodelovanju s podjetjem Swarco Lea d.o.o., Lesce

Matej Bradaškja
diplomska naloga (VSP)
junij 2010

Elektronsko vezje sesalne enote.

Zasnujte in izdelajte elektronsko vezje sesalne enote. Vezje je sestavljeno iz dveh delov: glavne elektronike in ročajne elektronike. Obe elektroniki sta napajani prek linijske napetosti 230 V, prek katere poteka tudi komunikacija med obema vezjema. Vsako elektronsko vezje ima svoj napajalni del in mikrokrmilnik, ki skrbi za zajem vseh merjenih podatkov in zagotavlja pravilnost delovanja vezja. Vezje naj kot celota ustreza ekološki uredbi, zapisani v uradnem listu EU L339/45, ki navaja, da poraba elektronskega vezja v stanju pripravljenosti ne presega 1 W.

V sodelovanju s Skupino Kolektor d.o.o., Idrija

Dejan Mrak
diplomska naloga (UNI)
junij 2010

Merjenje kakovosti napetosti razpršenih virov in vrednotenje podatkov.

V zadnjih letih se koncepti uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij v sistemih vodenja elektroenergetskih sistemov niso bistveno spreminjali, zato avtonomni razpršeni sistemi pomenijo ključno priložnost za izboljšanje vodenja in nadzora. Za učinkovito vključitev razpršenih virov je potrebno vzpostaviti vmesnike in programsko opremo, ki temeljijo na informacijskih tehnologijah za vodenje in nadzor elektroenergetskih omrežij.

Predstavite informatizacijo nizkonapetostnega omrežja na nivoju virtualne elektrarne, ki je vključena v omrežje prek vmesnika stičnega mesta. V okviru informatizacije omrežja predlagajte merjenje kakovosti električne napetosti, definicijo in prenos ustreznih parametrov po standardu IEC 61850.

V sodelovanju s podjetjem Iskra MIS d.d., Kranj

Jure Močnik
diplomska naloga (UNI)
maj 2010

Enofazni elektronski števec za merjenje električne energije.

Števec za merjenje električne energije si predstavljamo kot klasični indukcijski števec, kakršen je večini slovenskih gospodinjstev. Ta števec meri električno energijo na principu električne indukcije in deluje v celoti mehansko. Danes ga vse bolj izpodriva elektronski števec. Bistvena razlika je v tem, da elektronski števec ne vsebuje gibljivih delov, ampak za delovanje uporablja elektronske elemente.

Predstavite arhitekturo in delovanje posameznih elektronskih gradnikov v enofaznem števcu za merjenje električne energije ME173 proizvajalca Iskraemeco. Opišite postopke, ki ste jih uporabili za izdelavo elektronskega števca od idejne zasnove do delujočega produkta.

V sodelovanju s podjetjem Iskraemeco d.d., Kranj

Boštjan Jelovčan
diplomska naloga (VSP)
maj 2010

Analiza omrežja in priključitev nove transformatorske postaje v omrežje.

Električna energija je vir energije, brez katerega si danes ne moremo več predstavljati življenja. To občutimo vsakič, ko imamo zaradi različnih razlogov krajše izpade električne energije.

V diplomskem delu opišite izdelavo projekta priključitve nove transformatorske postaje na distribucijsko omrežje. Predstavite izdelavo projektne dokumentacije, od idejne zasnove (IDZ), idejnega projekta ( IDP), projekta za gradbeno dovoljenje (PGD), projekta za izvedbo (PZI), do projekta za pridobitev uporabnega dovoljenja (PID).

V sodelovanju s podjetjem Elektro Ljubljana d.d.

Tomaž Zajc
diplomska naloga (VSP)
maj 2010

Avtomatizacija testiranja elektronskega števca električne energije.

Pred pričetkom trženja posameznega izdelka je potrebno izvesti obsežne in zahtevne postopke testiranja, saj je kasnejše odpravljanje napak izredno zamudno in drago. Z namenom učinkovitejšega in hitrejšega testiranja, si pri tem pomagamo s programi za načrtovanje in izdelavo avtomatizacije posameznih testov.

V diplomskem delu opišite razvoj in izvedbo avtomatizacije testiranja trifaznega elektronskega števca električne energije MT382 proizvajalca IskraEmeco. Izdelajte testni postopek in s programskim paketom LabVIEW izvedite testiranje komunikacije števca z omrežjem GPRS.

V sodelovanju s podjetjem Iskraemeco, d.d., Kranj

Matjaž Marko
diplomska naloga (VSP)
maj 2010

Krmilnik za industrijski sesalec.

Pri vsakdanjem vzdrževanju, čiščenju in odstranjevanju umazanije in odpadnega materiala, ki nastaja v različnih delavnicah in industrijskih obratih, nujno potrebujemo industrijski sesalnik. Bistvena naloga industrijskega sesalnika je sesanje velikih površin in večjih kosov odpadkov v trdnem stanju, prahu in tekočinah.

Zasnujte in izdelajte krmilnik za industrijski sesalec. Zaradi potrebe po nižanju proizvodnih stroškov uporabite mikrokrmilnik PIC 16F886 proizvajalca Microchip. Krmilnik sesalne enote upravljajte prek uporabniškega vmesnika. Pri načrtovanju krmilnika uporabite programski orodji SolidWorks in P-CAD.

Martin Glavina
diplomska naloga (VSP)
maj 2010

Prikaz in rotiranje digitalne slike na VGA monitorju.

Razvijte vezje za prikaz in rotiranje digitalne slike na VGA monitorju. Preučite zahteve za prikaz VGA signala in algoritme rotacije digitalne slike ter razvijte gradnike vezja v jeziku VHDL. Rotacija naj bo prirejena za nekaj vnaprej določenih vrednosti kotov in naj se izvaja na signalu VGA v realnem času. Velikost slike in barvno globino prilagodite velikosti pomnilniških blokov v izbranem programirljivem vezju. Delovanje vezja preizkusite na razvojni plošči s programirljivim vezjem iz družine Spartan-3 proizvajalca Xilinx. Podajte zasedenost vezja in možnosti za uporabo v digitalnih video sistemih.

Daniel Juričan
diplomska naloga (VSP)
april 2010

Zasnova in izvedba nadzornega strežniškega sistema.

Zasnujte in izdelajte nadzorniški sistem, ki je sposoben zajemati različne podatke o okolju in jih predstaviti na računalniškem zaslonu in na spletnih straneh. Sistem naj bo razdeljen na senzorski, mikrokrmilniški in mrežni del.

Osnova programskega dela sistema naj temelji na programskem paketu proizvajalca Keil, ki vsebuje sklad TCP/IP. Napišite funkcije za obdelavo, hranjenje in prikaz podatkov, ki jih je možno spremljati na zaslonu osebnega računalnika prek spletne strani.

Blaž Košnjek
diplomska naloga (VSP)
marec 2010

Nadzorni sistem temperature in nivoja mase v brizgalnih sušilcih granulata.

Zasnujte in izdelajte sistem za nadzor temperature in nivoja mase v brizgalnih sušilcih granulata. Celotno vezje naj bo izdelano kot en sam sistem, ki ima ločeno le napajalno vezje. Delovanje vezja naj temelji na mikrokrmilniku 8051 proizvajalca Intel. Opišite zgradbo, delovanje, načrtovanje in programiranje vezja. Izdelajte tudi računalniško aplikacijo, ki služi kot vmesnik za lažji nadzor brizgalnih sušilcev.

V sodelovanju s podjetjem Vogt-Electronic

Miha Kozelj
diplomska naloga (VSP)
februar 2010

Testno okolje za procesorje PQ2PRO na ploščah širokopasovnega dostopa.

Zasnujte in izdelajte testno okolje za procesorje PQ2PRO proizvajalca Freescale na ploščah širokopasovnega dostopa. Razvoj testnega okolja vključuje pisanje skript za razhroščevalnik USB TAP, ki izvedejo preizkus naprav, priključenih na vmesnikih PCI in I2C. V testnem okolju izvedite tudi končno obdelavo izhodnih datotek razhroščevalnika na osnovi lastno razvite programske opreme.

V sodelovanju s podjetjem Iskratel d.o.o., Kranj

Matic Mohorčič
diplomska naloga (UNI)
februar 2010

Diplomska dela 2009

Zasnova in izvedba alarmne centrale P-16.

Varovanje je danes skupek dejavnosti, ki se opravljajo z namenom zaščititi človeška življenja, materialne dobrine in nenazadnje znižati hitro rastočo stopnjo kriminala. Za zagotovitev kvalitetnega varovanja je potrebno skrbno in strokovno načrtovanje ter pravilna izbira tehničnih sredstev. V zadnjih letih je pomemben delež na področju varovanja prispeval tehnološki razvoj, predvsem razvoj na področjih elektrotehnike in računalništva.

Zasnujte in izdelajte alarmno centralo, ki je namenjena varovanju objekta in sporočanju različnih sporočil v primeru nezaželenega vstopa tuje osebe v objekt. Sistem naj bo zgrajen na mikrokrmilniški zasnovi. Opišite zgradbo, delovanje, programiranje in pravilne vezave tipkovnice ter različnih javljalnikov, kot so npr. senzorji IR, javljalniki dima in zunanje ter notranje sirene.

Žiga Kopač
diplomska naloga (VSP)
december 2009

Razvoj naprave za merjenje jakosti mišičnih kontrakcij.

Elektromiografija je veda, ki se ukvarja z detekcijo, analizo in uporabo električnega signala dobljenega na koži v neposredni bližini krčene mišice (mišična kontrakcija). Elektromiogram je naprava, ki zaznava jakost signala izhajajočega iz te mišice. Največkrat želimo signal povezati z močjo, ki jo proizvede mišična kontrakcija.

Zasnujte in izdelajte napravo za merjenje jakosti mišičnih kontrakcij. Sistematično analizirajte zahteve in probleme pri razvoju preprostega elektromiograma, temelječega na mikrokrmilniku, in predlagajte ustrezne rešitve. Izbrani pristop naj temelji na čim manjšem številu zunanjih elementov. Uporabite mikrokrmilnik ATMEGA88 proizvajalca Atmel ter razvijte programsko opremo.

Sejan Čepirlo
diplomska naloga (UNI)
december 2009

Posodobitev strojne opreme za daljinsko sporočanje polnosti plinohrama.

V današnjem svetu igrajo informacije ključno vlogo v gospodarstvu. Podatki o potrošnikih, prodaji, stroških in potrošnji so temelj za analizo poslovanja gospodarskih družb. V konkretnem primeru potrebujemo podatke o potrošnikih in o porabi tehničnega plina.

V diplomski nalogi predstavite sistem za daljinsko sporočanje polnosti plinohramov in potek posodobitve strojne opreme. Opišite delovanje sistema, zajemanje, pretvorbo AD, komunikacijo in obdelavo podatkov. Podrobneje predstavite načrtovanje senzorskih modulov in možnosti za nadaljnjo razširitev sistema in njegovo prilagoditev za zajemanja podatkov prek komunikacije GPRS.

V sodelovanju s podjetjem Iskra Sistemi d.d., Ljubljana

Elvis Ražem
diplomska naloga (VSP)
december 2009

Vmesnik za kartico SD Micro v programirljivem vezju.

Kompleksni sistemi na integriranem vezju (angl. System-on-Chip, SoC) so zgrajeni iz komponent, ki se povezujejo s standarnimi vodili. Komponente predstavljajo računske enote ali vmesnike, standardna vodila pa omogočajo njihovo povezovanje.

Razvijte digitalni vmesnik za pomnilniške kartice SD Micro v obliki komponente za sistem na integriranem vezju. Vmesnik naj omogoča povezavo pomnilniške kartice s standardnim vodilom AHB (angl. Advanced High-performance Bus). Vmesnik načrtajte v jeziku Verilog in napravite računalniške simulacije in teste. Naredite sintezo vezja in preizkus delovanja na programirljivem vezju.

V sodelovanju s podjetjem Beyond Semiconductor, Brezovica pri Ljubljani

Roman Jelovčan
diplomska naloga (UNI)
oktober 2009

Avtomatizirana varčna razsvetljava.

V zadnjem času smo priča vse večji potrebi po avtomatskem vodenju procesov. Visoka stopnja avtomatizacije v industriji zagotavlja kvalitetnejšo, fleksibilnejšo in cenejšo proizvodnjo ob minimalni porabi surovin in energije. Za nemoteno proizvodnjo je zahtevana primerna razsvetljava, ki jo je potrebno s cenovnega vidika prav tako avtomatizirati.

Podajte vzroke za zamenjavo luči v proizvodni hali in prednosti avtomatskega ugašanja luči. Predstavite osnovne gradnike avtomatizacije, ki ste jih uporabili pri avtomatizaciji razsvetljave, ter programsko opremo in izveden algoritem za avtomatsko ugašanje luči. Investicijo v avtomatizacijo razsvetljave tudi ekonomsko ovrednotite.

V sodelovanju s podjetjem Trimo d.d., Trebnje

Primož Gazvoda
diplomska naloga (VSP)
oktober 2009

Elektronski sistem za temperaturno regulacijo.

Zasnujte in izdelajte elektronski sistem za regulacijo temperature v različnih grelnih napravah. Regulator temperature naj omogoča uporabniku prek prikazovalnika LED izbiro vnaprej nastavljenega profila gretja. Elektronski sistem vgradite v namensko ohišje, na katerega se lahko pritrdijo grelci različnih oblik. Opišite zgradbo elektronskega sistema in delovanje posameznih sklopov. Za nastavljanje želene temperature uporabite regulacijo PID.

V sodelovanju s podjetjem Strip's d.o.o., Kandrše

Sandi Strmljan
diplomska naloga (VSP)
oktober 2009

Integracija jezika RailML v slovenski železniški promet.

V zadnjih nekaj letih se je število specializiranih računalniških programov, namenjenih obravnavanju vseh vidikov železniškega poslovanja in načrtovanja, povečalo. V večini primerov imajo ti programi različne podatkovne strukture in protokole. Ker število programov in aplikacij raste, postajajo razlike med podatkovnimi strukturami vse večje.

Predstavite zgradbo jezika RailML (angl.: Railway Markup Language) ter zahteve Slovenskih železnic za pridobivanje vlakovne poti. Analizirajte možnost integracije jezika RailML v slovenski železniški promet. Pri tem uporabite elemente, ki obstajajo v bazi RailML.

V sodelovanju s podjetjem Iskra Sistemi d.d., Ljubljana

Edvard Ješelnik
diplomska naloga (VSP)
oktober 2009

Avtomatizacija testiranja telekomunikacijskih elektronskih sistemov.

Nenehen napredek na področju polprevodniške tehnologije in elektronskih sistemov je omogočil boljše zmogljivosti vezij ob njihovi višji zanesljivosti in nižji ceni. Pri teh dosežkih ima pomembno vlogo računalniško načrtovanje vezij, ki pokriva vse korake od zasnove vezja do končnega testiranja.

Zasnujte in izdelajte testni sistem za avtomatsko testiranje elektronskih sistemov, ki se uporabljajo v širokopasovnih naročniških enotah. V programskem okolju LabView proizvajalca National Instruments napišite testne procedure za testiranje telekomunikacijskih elektronskih sistemov in odkrivanje možnih napak.

V sodelovanju s podjetjem IskraTel Electronics d.o.o., Kranj

Gregor Prosen
diplomska naloga (VSP)
september 2009

Naprava za zajem in prenos video signala.

Digitalne video naprave in standardi za prenos video signala se nenehno razvijajo. Razvoj video naprave na osnovi programirljivega vezja omogoča nadgrajevanje naprave in dodajanje fukcij glede na potrebe.

Izdelajte napravo za zajem in prenos video signala iz senzorja v tehnologiji CMOS. Naredite prototip naprave na razvojnem sistemu z zmogljivim programirljivim vezjem iz družine Xilinx Virtex-5. Zgradite in preizkusite digitalno vezje za zajem slikovnih podatkov, barvno pretvorbo in prikaz na računalniškem monitorju. Načrtajte gradnike vezja za prenos podatkov po protokolu IP v skladu s standardom ISO/IEC 13818- 1. V vezje vključite jedro za zgoščevanje podatkov v video pretok MPEG- 4/AVC.

Denis Pavliha
diplomska naloga (UNI)
september 2009

Električni sistem za polnjenje in napetostno izenačevanje akumulatorjev v letalu Taurus Electro

Varstvo okolja, nižje onesnaževanje, zmanjševanje hrupa in vedno višje cene goriva so dejavniki, ki prispevajo k intenzivnem razvoju električnih vozil v cestnem, vodnem in sedaj tudi v zračnem prometu. Proizvajalci ultralahkih letal tako že razmišljajo o zamenjavi pogonskega agregata z notranjim izgorevanjem z električnim agregatom.

Zasnujte in izdelajte električno napravo za polnjenje in izenačevanje napetosti celic akumulatorjev letala na električni pogon Pipistrel Taurus Electro. Naprava naj bo zgrajena iz vezja za popravljanje faktorja moči, močnostne stopnje polnilnika, mikrokrmilniškega modula in pomožnega napajalnika. Celotna naprava naj bo enostavna za uporabo in naj od uporabnika ne zahteva podrobnejših znanj o delovanju električnih sistemov. Predstavite rezultate delovanja naprave, podajte prednosti pred konkurenčnimi napravami in predlagajte možnosti za nadaljnji razvoj.

V sodelovanju s podjetjem Pipistrel d.o.o., Ajdovščina

Jure Tomažič
diplomska naloga (UNI)
september 2009

Nadgradnja merilnika absorbirajočih delcev.

Eden od pogosteje uporabljenih inštrumentov za optično merjenje črnega ogljika v zraku je aethalometer, ki meri slabljenje svetlobe pri prehodu skozi sito, na katerem se nabirajo delci, in na podlagi izmerjene vrednosti izračuna ekvivalent masne koncentracije delcev črnega ogljika v ozračju.

Razvijte merilnik absorbirajočih aerosolov, s katerim lahko razlikujete aerosole, nastale pri izgorevanju biodizelskega goriva, in aerosole, nastale pri izgorevanju navadnega fosilnega dizelskega goriva. Uporabite obstoječi inštrument in ga nadgradite z novim virom svetlobe.

V sodelovanju s podjetjem Aerosol d.o.o., Ljubljana

Primož Vidmar
diplomska naloga (VSP)
julij 2009

Načrtovanje in izvedba grafičnega uporabniškega vmesnika za industrijski števec električne energije.

Razvoj grafičnih uporabniških vmesnikov, ki so namenjeni delovanju nad X Window Systemom, danes običajno poteka ob souporabi dodatnih grafičnih orodij, ki proces izdelave aplikacije v primerjavi s prej obstoječimi metodami poenostavijo in pohitrijo. Na podlagi analize grafičnih orodij izberite najprimernejše grafične orodje in z njim zasnujte grafični uporabniški vmesnik s praktično izvedbo na področju naprav in sistemov za merjenje, registracijo in obračun električne energije v obliki industrijskega števca podjetja Iskraemeco d.d.

V sodelovanju s podjetjem Iskraemeco d.d., Kranj

Uroš Kovač
diplomska naloga (UNI)
julij 2009

Elektronski krmilnik za CNC risalnik.

Računalniško vodeni stroji CNC (angl. Computer Numerical Controlled) so sestavljeni iz računalnika, krmilne elektronike ter elektromehanskih pretvornikov in senzorjev. Naloga elektronskega krmilnika je prenos podatkov, oblikovanje krmilnih signalov in prilagoditev nivojev.

Digitalni del krmilnika zasnujte v jeziku VHDL in naredite na FPGA razvojnem sistemu. Krmilnik naj bere podatke v obliki HPGL in jih pretvarja v signale za krmiljenje dveh koračnih motorjev in dviganje oz. spuščanje peresa. Razvijte tudi ustrezne analogne vmesnike.

Andrej Cvetko
diplomska naloga (VSP)
maj 2009

Prenosna elektronska naprava za določitev geografskega položaja in merjenje temperature.

Zasnujte in izdelajte prenosno elektronsko napravo, ki bo določala geografski položaj na Zemlji in merila temperaturo okolice. Naprava naj ima samostojno napajanje prek 9 V baterije. Jedro naprave naj predstavlja mikrokrmilnik PIC18f4520 proizvajalca Microchip, ki skrbi za komunikacijo s sprejemnikom GPS ter temperaturno sondo, in za posredovanje želenih podatkov na prikazovalnik LCD. Zaradi miniaturizacije izvedbe izdelajte vezje v tehnologiji SMD in ga zaprite v plastično ohišje, odporno na udarce in zunanje vplive.

Tomo Odar
diplomska naloga (UNI)
maj 2009

Sistem za testiranje natičnih mest PMC.

Enota CME predstavlja 32-kanalni medijski prehod, ki izvaja zamenjavo paketov in kanalov med povezavami na plošči in povezavami na natičnih enotah PMC (angl.: PCI Mezzanine Card). Za doseganje čim večje testabilnosti enote CME je potrebno izdelati natično vezje, s katerim testiramo povezave PMC.

Zasnujte in izdelajte natično enoto, na kateri bo realizirana zaključitev vodila PCI, povratna vezava na vodilih TDM in UTOPIA, veriga JTAG za obrobno testiranje in začetno nalaganje konfiguracije FPGA, vezje za identifikacijo in temperaturni senzor. Predstavite preizkus delovanja vezja in odkrivanje napak, in opišite testne procedure za testiranje natičnih mest PMC na enoti CME.

V sodelovanju s podjetjem Iskratel d.o.o., Kranj

Primož Sirc
diplomska naloga (VSP)
maj 2009

Krmilnik za centralno ogrevanje.

Sistem centralnega ogrevanja stanovanjske hiše je sestavljen iz virov energije, hranilnikov in razvodnega sistema z ogrevali. Pomemben element sistema je regulacija temperature, ki zagotavlja udobje, varnost in učinkovito rabo energije. Kadar uporabljamo za ogrevanje različne vire energije in več peči, potrebujemo zahtevnejši sistem krmiljenja, ki je prilagojen potrebam naročnika.

Naredite krmilnik za hišni ogrevalni sistem, ki je sestavljen iz peči na trdo gorivo in na olje, hranilnika za toplo vodo in razvodnega sistema z ogrevali. Krmilnik naj bo narejen s programirljivim razvojnim modulom in vmesniki za temperaturne senzorje ter močnostne vhode in izhode. Načrtujte ustrezno izbiro in postavitev temperaturnih senzorjev. Logične elemente krmilnika opišite v jeziku VHDL in realizirajte z vezjem FPGA.

Simon Pevec
diplomska naloga (VSP)
april 2009

Mikroprocesorski PI regulator temperature.

Preučite postopke regulacije temperature in možne izvedbe regulatorjev. Naredite digitalni proporcionalno-integrirni (PI) regulator za regulacijo temperature vode na osnovi mikrokrmilnika iz družine PIC. Uporabite ustrezen temperaturni senzor in načrtajte vezje za krmiljenje močnostnega grelca ter razvijte programsko opremo. Določite regulacijske parametre z izbrano nastavitveno metodo in podajte rezultate meritev.


Gregor Meglič
diplomska naloga (VSP)
marec 2009

Posodobitev zvočnih kartic Gadget Labs družine WavePro.

Preučite zgradbo in delovanje profesionalnih zvočnih kartic Gadget Labs družine WavePro ter poiščite vzroke za težave ob zagonu. Razstavite programsko opremo gonilnikov za operacijski sistem Windows XP in ugotovite možnosti za izboljšave. Odpravite napako v strojni opremi z nadgradnjo PLD vezja, ki skrbi za povezavo glavnih elementov strojne opreme zvočne kartice. Naredite ustrezne spremembe v programski opremi gonilnikov.


Waldemar Haszlakiewicz
diplomska naloga (UNI)
marec 2009

Strukture in tehnologije za lasersko rezanje.

Stalno posodabljanje tehnološkega procesa je danes nujno, da podjetja ostajajo konkurenčna na globalnem trgu. Ena izmed tehnologij in naprav, ki omogočajo dvig kakovosti tehnoloških postopkov rezanja materialov, so tudi laserski rezalniki.

Predstavite strukture in tehnologije za lasersko rezanje. Opišite osnovno zgradbo uporabljenih programov, podprogramov in datotek. Analizirajte hrapavost, ukrivljenost in poševnost rezov v odvisnosti od rezalne hitrosti in debeline materialov. Na podlagi dobljenih rezultatov določite parametre za optimalno delovanje rezalnika za izbrane zahteve.

V sodelovanju s podjetjem Handte-Ost d.o.o., Krško

Jan Mežič
diplomska naloga (UNI)
marec 2009

Nadzor in spremljanje proizvodnje.

Proizvodna podjetja vpeljujejo v svoje okolje proizvodne informacijske sisteme, katerih namen je nadzor in spremljanje proizvodnega procesa. Namen nadzora proizvodnih sistemov je pridobiti točne podatke o izvrševanju načrtov in proizvodnih procesov. Ti sistemi tako dopolnjujejo poslovne informacijske sisteme.

V diplomskem delu predstavite vzpostavitev sistema za nadzor in spremljanje proizvodnje, in njegove glavne funkcije. Izvedite postavitev sistema v proizvodno okolje s poudarkom na vključevanju in povezovanju različnih proizvodnih strojev.

V sodelovanju s podjetjem Hidria Rotomatika d.o.o., Spodnja Idrija

Andrej Brence
diplomska naloga (VSP)
marec 2009

Testiranje koračnih motorjev na vodilu LIN.

V sodobnem vozilu je vgrajena cela vrsta koračnih motorjev za avtomatsko pomikanje stekel, sedežev, luči ipd. Poleg koračnih motorjev so vgrajene krmilne enote, ki dobivajo ukaze za premikanje motorja preko vodila LIN. Za testiranje že vgrajenih motorjev potrebujemo prenosno napravo, ki deluje kot nadrejena enota na tem vodilu.

Naredite prenosno testno napravo za testiranje koračnih motorjev na vodilu LIN. Načrtajte shemo naprave z mikrokrmilnikom in ustreznimi perifernimi enotami. Izdelajte tiskano vezje in programsko opremo za prenos ukazov krmilnim enotam preko vodila LIN ter preizkusite napravo.

Janez Jagodic
diplomska naloga (VSP)
februar 2009

Elektronski termostat za hladilnik z zmanjšano porabo energije.

Zasnujte in izvedite prototipni elektronski termostat za hladilne aparate. Predstavite osnovne gradnike hladilnega sistema z mehanskim in elektronskim termostatom ter opišite delovanje posameznega termostata. Opišite zasnovo, izdelavo in preizkušanje elektronskega termostata ter izvedite primerjalne teste med elektronskim in mehanskim termostatom.

V sodelovanju s podjetjem Gorenje gospodinjski aparati, d.d., Velenje

David Drofelnik
diplomska naloga (VSP)
januar 2009

Zasnova in izvedba nizkonapetostnih električnih inštalacij.

Projekt za izvedbo predstavlja enega izmed ključnih dokumentov pri gradnji objektov, pri čemer mora vključevati vse poglavitne zahteve investitorja in ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in zahtevam.

Predstavite izdelavo projekta za izvedbo električnih inštalacij na primeru poslovnega objekta. Podajte osnovne zahteve, katere je potrebno upoštevati pri izdelavi projekta za izvedbo, ter poglavitne sestavne dele projektne dokumentacije. Upoštevajte tehnične izračune, ki so potrebni za varno izvedbo električnih inštalacij v objektu, in s tem povezano varovanje električnih naprav

Klemen Jerman
diplomska naloga (VSP)
januar 2009

Diplomska dela 2008

Lokator okvar v srednjenapetostnih elektrodistribucijskih omrežjih.

Preučite delovanje lokatorjev okvar, ki so namenjeni odkrivanju in javljanju okvar na odsekih srednjenapetostnih elektrodistribucijskih omrežij. Razvijte nov modularni lokator okvar na osnovi zmogljivega mikrokrmilnika in senzorjev za zajem podatkov iz elektromagnetnega polja pod daljnovodom. Kriterij za načrtovanje in izbiro komponent naj bo nizka tokovna poraba, možnost programske nadgradnje in primernost za proizvodnjo. Naredite prototipno tiskano vezje lokatorja okvar ter razvijte metodo preizkušanja in umerjanja.

V sodelovanju s podjetjem Sipronika d.o.o., Ljubljana

Matija Bogataj
diplomska naloga (VSP)
december 2008

Nadgradnja strežnika na upravljalnem vozlišču.

Analizirajte vpliv vpeljave nove verzije strežnika LDAP (angl.: Lightweight Directory Access Protocol) na upravljalnem vozlišču. Opišite protokol LDAP, arhitekturo, delovanje in strukturo imenika LDAP. Predstavite vlogo strežnika LDAP v upravljalnem vozlišču, funkcionalnost podatkovne baze in dostop do strežnika. Izvedite dinamično konfiguracijo strežnika, eksperimentalno ugotovite zmogljivost nove verzije strežnika in kritično analizirajte rezultate.

V sodelovanju s podjetjem Iskratel d.o.o., Kranj

Blaž Škulj
diplomska naloga (VSP)
oktober 2008

Ocena primernosti manjših programirljivih vezij za obdelavo signalov.

Programirljiva vezja so bila prvotno namenjena povezovanju komponent digitalnih sistemov, s povečevanjem zmogljivosti pa so prevzela tudi izvedbo sistemskih funkcij. Že najmanjša programirljiva vezja vrste FPGA so primerna za enostavnejše operacije obdelave digitalnih signalov.

Primerjajte družini manjših programirljivih vezij Xilinx Spartan-3 in Lattice MachXO. V jeziku VHDL opišite vezja z osnovnimi aritmetičnimi operacijami in podajte rezultate sinteze in tehnološke preslikave. Opišite nekaj vezij s sestavljenimi operacijami ter preučite možnosti izvedbe v izbranih vezjih FPGA in optimizacije.

Matjaž Femec
diplomska naloga (VSP)
oktober 2008

Hitra serijska komunikacija z vezjem FPGA.

Sodobni instrumenti, ki se uporabljajo v pospeševalnikih osnovnih delcev, zahtevajo izredno hiter prenos in obdelavo podatkov. Takšen prenos omogočajo gigabitni serijski komunikacijski vmesniki v najbolj zmogljivih družinah programirljivih vezij FPGA.

Preučite programirljiva vezja iz družine Xilinx Virtex-II Pro z vgrajenimi gigabitnimi serijskimi komunikacijskimi vmesniki RIO. V razvojnem okolju naredite parametrizacijo vmesnikov RIO in načrtajte testno vezje, ki bo omogočalo preizkus hitre komunikacije. Testno vezje naj bo prilagojeno za komunikacijo z vgrajenim računalnikom SBC na merilnem instrumentu Libera. Analizirajte delovanje vmesnikov RIO in testnega vezja z digitalno simulacijo.

V sodelovanju s podjetjem Instrumentation Technologies, Solkan

Sebastjan Pahor
diplomska naloga (VSP)
oktober 2008

Zasnova in izvedba mostičnega vmesnika med vodiloma PCI in Wishbone v vezju FPGA.

Za opravljanje kompleksnih nalog potrebujemo več različnih vezij oziroma elektronskih sklopov, ki morajo med seboj učinkovito komunicirati.

Zasnujte in izdelajte mostični vmesnik med vodiloma PCI in Wishbone, ki se uporablja v sistemih izvedenih v integriranih vezjih. Pri zasnovi upoštevajte zahteve, da je vmesnik prenosljiv na različne vrste integriranih vezij, da učinkovito izkorišča lastnosti vodila PCI glede hitrosti komunikacije, in da ga je možno uporabiti v nizkocenovnih integriranih vezjih FPGA, kjer je notranja logika počasnejša.

Tadej Markovič
diplomska naloga (UNI)
oktober 2008

Študija možnosti uporabe protokola IEEE 1588 PTP za sinhronizacijo brezžičnih omrežij WiMAX.

Analizirajte potrebe po sinhronizaciji na področju baznih postaj WiMAX in predstavite rešitve, ki so trenutno v uporabi. Opišite standard IEEE 1588 PTP in ga preizkusite na testnem sistemu. Preučite možnosti uporabe protokola IEEE 1588 PTP za sinhronizacijo brezžičnih omrežij in predstavite razvoj lastnega sistema PTP za sinhronizacijo baznih postaj.

V sodelovanju s podjetjem Telsima d.o.o., Trzin.

Janez Mihelič
diplomska naloga (UNI)
oktober 2008

Generator PAL video signala z vezjem FPGA.

Naredite digitalni generator video signala po standardu PAL s programirljivim vezjem FPGA in D/A pretvornikom. Preučite zgradbo kompozitnega video signala in določite potrebne gradnike za digitalno izvedbo generatorja. Opis vezja in simulacijo napravite v jeziku VHDL, za izvedbo pa uporabite FPGA razvojni sistem. Naredite preizkus s testno sliko na analognem televizijskem sprejemniku.


Staš Lapanja
diplomska naloga (UNI)
september 2008

Pretvornik napetosti z izboljšanim faktorjem moči.

Zasnujte in izdelajte elektronsko vezje za usmerjanje in dvigovanje napetosti na osnovi usmernika PFC (angl.: Power Factor Correction). Predstavite delovanje pretvornikov PFC in njihovo delitev. Opišite sestavo in delovanje posameznih delov elektronskega vezja. Uporabite mikroprocesor MC68HC908QT4 proizvajalca FreeScale in napišite programsko kodo, ki skrbi za zagon vezja in nadzoruje njegove posamezne podsklope. Delovanje vezja preizkusite v laboratorijskem okolju in analizirajte rezultate.

V sodelovanju s Skupino Kolektor d.o.o., Idrija

Marko Burnik
diplomska naloga (UNI)
september 2008

Izvedba krmilno-analiznega sistema pri neporušnem testiranju kakovosti sendvič panelov.

Zasnujte in izvedite krmilno-analizni sistem za neporušno merjenje kvalitete spoja sendvič panelov. Pri izvedbi uporabite strojno in programsko opremo proizvajalca National Instruments. Delovanje sistema eksperimentalno preverite v testnem okolju. Analizirajte rezultate predlagane metode in kritično ovrednotite njeno uporabnost.

V sodelovanju s podjetjem Trimo d.d., Trebnje

Janez Sluga
diplomska naloga (UNI)
september 2008

Krmilje elektronsko komutiranega motorja s permanentnimi magneti.

Naraščajoča poraba električne energije narekuje uporabo energetsko varčnejših motorjev in motorjev z elektronsko regulacijo hitrosti, ki omogočajo boljše vodenje procesov.

Zasnujte in izdelajte krmilje za elektronsko komutiran motor s permanentnimi magneti. Krmilje naj bo zgrajeno okrog digitalnega signalnega krmilnika, ki glede na informacijo o poziciji rotorja krmili trifazni močnostni razsmernik. Izvedite galvansko ločeno komunikacijsko vezje, ki temelji na standardu TIA/EIA-485. Krmilje naj bo zaščiteno pred tokovno in temperaturno preobremenitvijo. Pri načrtovanju tiskanega vezja upoštevajte prostorske omejitve in tehnologijo sestavljanja vezja, ob tem pa poskrbite za učinkovito odvajanje toplote z močnostnih polprevodniških elementov.

V sodelovanju s Skupino Kolektor d.o.o., Idrija

Dejan Beguš
diplomska naloga (UNI)
september 2008

Digitalni laboratorijski usmernik.

Dober in zanesljiv laboratorijski usmernik je nepogrešljiv del opreme, ki ga potrebuje vsak inženir pri svojem delu. Zasnujte in izdelajte digitalni laboratorijski usmernik, ki je sestavljen iz analognega usmerniškega vezja. Usmerniško vezje prek digitalnih potenciometrov krmili mikrokrmilnik MC68HC11 proizvajalca Motorola. Izhodno stanje usmernika se prek serijsko/paralelnega vmesnika izpisuje na zaslon LCD. Za komunikacijo z usmernikom uporabite tipke na čelni plošči oziroma osebni računalnik prek vmesnika na mikrokrmilniku.

Blaž Tavčar
diplomska naloga (UNI)
september 2008

Prenos in shranjevanje analognih signalov.

Zasnujte in izdelajte elektronsko napravo za prenos in shranjevanje osmih analognih signalov. Jedro naprave predstavlja mikrokrmilnik PIC18F8722 proizvajalca Microchip in spominska kartica SD. Meritve, zajem in shranjevanje podatkov naj potekajo v resničnem času. Napišite vso potrebno programsko opremo in preizkusite delovanje naprave.

Samo Frantar
diplomska naloga (UNI)
julij 2008

Meritev in prenos analognih signalov.

Zasnujte in izdelajte elektronsko napravo za zajem in prenos osmih analognih signalov. Prenos signalov na osebni računalnik izvedite prek žične USB in brezžične komunikacije Bluetooth. Delovanje naprave preverite pri ocenjevanju mišične aktivnosti športnikov pri različnih športnih panogah.

Peter Frantar
diplomska naloga (VSP)
julij 2008

Testiranje zmogljivosti delovanja naročniške enote.

Ena izmed glavnih aktivnosti, ki poteka vzporedno z razvojem programske opreme, je njeno testiranje. Namen testiranja je preverjanje delovanja programske opreme glede na zahtevane specifikacije, in odkrivanje ter odpravljanje morebitnih napak v programski kodi.

Predstavite postopke in metode preverjanja programske opreme s poudarkom na testiranju programskih sistemov. Zasnujte in izvedite testiranje zmogljivosti delovanja naročniške enote ter analizirajte prometne in procesne zmogljivosti sistema analognih telefonskih naročniških plošč.

V sodelovanju s podjetjem IskraTel d.o.o., Kranj

Armin Dedič
diplomska naloga (UNI)
julij 2008

Kalibracija kamer CMOS za prenosne telefone.

Sodobna polprevodniška tehnologija je močno vplivala na razvoj digitalnih fotoaparatov in prenosnih telefonov, ki imajo možnost zajema, shranjevanja in prenosa slik v digitalni obliki. Sliko zajamemo s slikovnimi senzorji CMOS ali CCD, ki oddajajo električni naboj v odvisnosti od osvetlitve.

Opišite senzorski sistem CMOS in postopke za zajem in obdelavo slike. Predstavite napake, ki se pojavijo pri zajemu slike, in predlagajte postopek kalibracije funkcij za razpoznavanje barv in avtomatsko izostritev slike. Kalibracijo izvedite na razvojnem sistemu s programirljivim vezjem FPGA.

V sodelovanju s podjetjem InSilica d.o.o., Ljubljana

Andrej Simsič Kunstelj
diplomska naloga (VSP)
junij 2008

Krmiljenje avtonomne brezžične dostopne točke.

V odročnih krajih, kjer ni na voljo elektroenergetskega omrežja, se lahko za zagotovitev vira električne energije odločamo med različnimi alternativnimi možnostmi, ki se razlikujejo po razpoložljivih močeh, strošku izgradnje, obratovanja in vzdrževanja.

Zasnujte in izdelajte krmilno vezje za manjšo vetrno elektrarno, ki bo napajala oddaljeno brezžično dostopno točko. Za čas, ko generator ne obratuje, izvedite baterijsko napajanje. Izdelajte tudi spletni strežnik za pregled nad delovanjem in upravljanjem celotnega sistema. Spletni strežnik se izvaja na mikrokrmilniku PIC proizvajalca Microchip, za katerega napišite vso zahtevano programsko opremo.

Jure Močnik
diplomska naloga (UNI)
junij 2008

Testirna naprava za preizkus delovanja električnega vezja.

Pri proizvodnji elektronskih vezij je zaradi konkurence pomembna nizka cena izdelka. Za doseg nizke cene je potrebno proizvodne procese avtomatizirati in izdelke izdelati v čim krajšem roku. Eden izmed najpomembnejših proizvodnih procesov je testiranje izdelkov.

Zasnujte in izdelajte testirno napravo za preizkušanje delovanja električnih vezij. Za indikacijo ustreznosti testiranega vezja uporabite zvočne in svetlobne indikatorje. Pri izvedbi testirne naprave uporabite mikrokrmilnik PIC 16F877 proizvajalca Microchip in napišite zahtevano programsko opremo.

V sodelovanju s podjetjem STRIP's d.o.o., Kandrše

Simon Levičar
diplomska naloga (VSP)
junij 2008

Testno okolje za krmilnik svetil LED.

Zasnujte in izdelajte sistem za testiranje krmilnika svetil LED. Testno okolje naj vsebuje absolutni in inkrementalni enkoder. Za delovanje absolutnega enkoderja razvijte simulator, ki generira impulz po protokolu SSI (angl.: Synchronous Serial Interface). Pri izvedbi uporabite mikrokrmilnik PIC 16F628A proizvajalca Microchip in napišite zahtevano programsko opremo. V izvedenem testnem sistemu pripravite testne postopke za ugotavljanje pravilnosti delovanja krmilnika.

Luka Golob
diplomska naloga (VSP)
junij 2008

Nadzor vrtenja kletke pri napravi za vakuumsko oslojevanje.

Na izdelke nanašamo v postopku površinske obdelave različne sloje plasti, s čimer dosežemo želene optične lastnosti, zaščito in estetski videz. Plasti morajo biti na izdelkih čim bolj enakomerno porazdeljene, zato sloje nanašamo v vakuumu, ki ga ustvarja naprava za vakuumsko oslojevanje.

Predstavite delovanje naprave za vakuumsko oslojevanje in analizirajte vzroke za napake, ki lahko pri delovanju preobremenjujejo pogonsko mehaniko in elektronske dele naprave. Zasnujte in izdelajte sistem, ki varuje napravo za vakuumsko oslojevanje pred tokovnimi in mehanskimi preobremenitvami. Uporabite mikrokrmilnik FX2N proizvajalca Mitsubishi in napišite zahtevano programsko opremo.

V sodelovanju s podjetjem Hella Lux Slovenija d.o.o., Ljubljana

Rok Vinder
diplomska naloga (VSP)
maj 2008

Avtomatizacija merjenja temperature in relativne zračne vlage.

Zasnujte in izdelajte merilni sistem za merjenje temperature in relativne zračne vlage v različnih točkah v različnih prostorih. Postopek meritve avtomatizirajte s programskim orodjem LabView proizvajalca National Instruments. Izmerjene podatke shranite v osebnem računalniku v obliki, primerni za kasnejšo analizo meritev.

V sodelovanju s podjetjem Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto

Janez Kovačec
diplomska naloga (VSP)
maj 2008

Elektronska komutacija trifaznega preklopnega reluktančnega motorja z digitalnim signalnim procesorjem.

V zadnjem času se pri krmiljenju električnih motorjev vedno bolj uporabljajo digitalni elektronski sistemi. V primerjavi z analognimi rešitvami postajajo cenovno dostopnejši, nudijo izbiro različnih krmilnih algoritmov, in omogočajo natančno spremljanje delovanja električnega motorja.

Opišite osnovni princip delovanja preklopnega reluktančnega motorja ter predstavite njegove prednosti in slabosti. Zasnujte in izdelajte elektronsko vezje za elektronsko komutacijo trifaznega reluktančnega motorja. Jedro vezja predstavlja asimetrični mostični konverter in digitalni signalni procesor. Osnovna naloga digitalnega signalnega procesorja je izračun napake med referenčno in dejansko vrednostjo vrtljajev motorja, in generacija prožilnih pulzov, ki so sinhronizirani s pozicijo rotorja. Za informacijo o poziciji rotorja uporabite Hallove senzorje, elektronsko vezje pa naj omogoča tudi nadgradnjo programske kode za brezsenzorski načine vodenja.

V sodelovanju s Skupino Kolektor d.o.o., Idrija

Miha Čuk
diplomska naloga (UNI)
maj 2008

Nadgradnja krmilnika naprave za avtomatsko montažo talilnih vložkov.

Zaradi velike količine izdelanih talilnih vložkov, je njihov postopek izdelave vedno bolj avtomatiziran. To zahteva stalna vlaganja v analizo delovanja proizvodnega sistema in njegovo sprotno posodabljanje.

Predstavite montažni proces izdelave talilnih vložkov s poudarkom na zgradbi in delovanju krmilnika naprave za avtomatsko montažo. Zasnujte in izdelajte grafični vmesnik, ki bo omogočil spremljanje delovanja naprave na oddaljenem računalniku, ki je priključen v industrijsko omrežje Ethernet.

V sodelovanju s podjetjem ETI Elektroelement d.d., Izlake

Igor Razpotnik
diplomska naloga (UNI)
maj 2008

Element merilne zanke časa prihoda gruče elektronov v pospeševalnikih delcev.

Pospeševalniki delcev tipa FEL uporabljajo kot sevalni medij proste elektrone, ki se gibljejo v gručah. Za doseganje visokih energij s spodbujevalnim laserjem potrebujemo zelo natančno meritev časa prihoda gruče elektronov.

Razvijte 500 MHz analogno-digitalni modul za merilno napravo Libera, ki izvaja meritev časa prihoda gruče elektronov. Preučite elemente in vezja za prenos signalov visokih frekvenc, analogno-digitalno pretvorbo ter distribucijo ure z natančnim nastavljanjem faze. Naredite izračune prenosnih linij in elementov vezja ter načrtajte tiskano vezje. Delovanje modula in teoretične izračune potrdite z meritvami na izdelanem vezju.

V sodelovanju s podjetjem Instrumentation Technologies, Solkan

Peter Orel
diplomska naloga (UNI)
april 2008

Logična sinteza in dinamična poraba moči v digitalnih integriranih vezjih.

Eden izmed najpomembnejših parametrov današnjih integriranih vezij je poraba moči. Glede na to, da razvoj baterij zaostaja za razvojem tehnologije današnjih integriranih vezij, je vedno večji poudarek na metodah in tehnikah za zmanjševanje porabe moči v vezjih.

Predstavite vzroke za porabo dinamične moči v digitalnih integriranih vezjih, izdelanih v tehnologiji CMOS, in opišite metode za oceno porabe dinamične moči. Predlagajte postopek za minimizacijo dinamične porabe moči v integriranih vezjih, ki temelji na ugotavljanju kombinacij DC (angl.: Don't Care) v posameznih logičnih modulih. Analizirajte uporabnost metode pri vezjih večje kompleksnosti.

Janez Kadivec
diplomska naloga (UNI)
april 2008

Zasnova in izvedba baterijskega modula za industrijski elektronski števec električne energije.

Potreba po preciznem merjenju električne energije je iz leta v leto večja. Tržne zahteve, vedno strožji nacionalni standardi in predpisi, zahtevajo stalen razvoj in izboljšave na področju merjenja električne energije.

Predstavite elektronski števec električne energije MT830. Opišite glavno strojno in programsko opremo ter možnosti, ki jih števec ponuja končnim uporabnikom. Za dosego dodatne funkcionalnosti in izboljšane varnosti števca, zasnujte in izdelajte baterijski modul, ki bo omogočal brezhibno delovanje števca v stanju, ko ni priključen na omrežno napetost. Pri zasnovi modula upoštevajte zahteve industrijskega okolja, ki narekujejo čim večjo robustnost sistema. Predstavite rezultate meritev, analizirajte izmerjene rezultate ter podajte možnosti nadgradnje in nadaljnjega razvoja baterijskega modula.

V sodelovanju s podjetjem Iskraemeco d.d., Kranj

Anton Kljun
diplomska naloga (UNI)
april 2008

Analiza napak in testiranje integriranega vezja za merjenje električne energije.

Nenehen napredek na področju polprevodniške tehnologije je omogočil boljše zmogljivosti ob nižji ceni. Vzporedno s tem se pojavljajo tudi vse strožje zahteve po visoki stopnji zanesljivosti delovanja integriranih vezij in postopkih, s katerimi lahko učinkovito ugotovimo pravilnost njihovega delovanja.

Opišite princip delovanje integriranega vezja s Hallovim senzorjem za merjenje električne energije. Predstavite najpogostejše napake, ki se pojavijo pri izdelavi integriranega vezja, njihovo modeliranje in način odkrivanja s komercialno opremo za avtomatsko testiranje. Zasnujte in izvedite testni postopek za testiranje integriranega vezja s Hallovim senzorjem.

V sodelovanju s podjetjem Iskraemeco d.d., Kranj

Andrej Kos
diplomska naloga (VSP)
april 2008

Končna kontrola komunikacijskih modulov industrijskega števca električne energije.

Na trgu elektronskih števcev električne energije vlada vse večja konkurenčnost, kar se odraža v strmem padanju cen. Podjetja si zato prizadevajo znižati stroške proizvodnje in dvigniti kakovost svojih izdelkov. V ta namen se razvijajo številne metode za učinkovito preverjanje delovanja izdelkov, ki prihajajo iz proizvodnih obratov in s tekočih trakov.

Predstavite industrijski elektronski števec za merjenje električne energije. Opišite način komunikacije in uporabljene komunikacijske module. Analizirajte obstoječi postopek končne kontrole komunikacijskih modulov in predlagajte možne izboljšave. V posodobitev postopka končne kontrole vključite sledenje kontrole, kar bo omogočilo podatke o kakovosti komunikacijskih modulov in kontrole v skladu s standardi zagotavljanja kakovosti.

V sodelovanju s podjetjem Iskraemeco d.d., Kranj

Aleš Kozjan
diplomska naloga (UNI)
marec 2008

Vgrajeni testni sistem.

Tehnologija programirljivih vezij je zelo uporabna za izdelavo in preizkušanje digitalnih elektronskih sistemov. Med simulacijo sistemov imamo vpogled v vse signale v vezju, pri testiranju na razvojnem sistemu pa imamo dostop le do signalov, ki so pripeljani na zunanje priključke. To omejitev odpravimo z uporabo vgrajenih testnih struktur.

Načrtajte vezja v jeziku VHDL, ki bodo omogočala analizo notranjih signalov in testiranje sistemov. Uporabite obstoječi model preprostega logičnega analizatorja z vodilom Wishbone in ga nadgradite z dodatnimi prožilnimi pogoji. Naredite različna vezja analizatorjev za zajem signalov iz 8, 16, 32 ali 64 bitnega vodila in za različne velikosti notranjega pomnilnika. Testni sistem naj bo sestavljen iz analizatorja in modula za nastavljanje kontrolnih vhodov testiranega vezja. Preizkusite delovanje sistema na simulatorju in na razvojni plošči s programirljivimi vezji.

Marjan Šavli
diplomska naloga (VSP)
marec 2008

Načrtovanje sinhronega serijskega vmesnika.

Skoraj vsak digitalen sistem vsebuje kakšen vmesnik za prenašanje podatkov. Sodobni sistemi uporabljajo predvsem serijske vmesnike, ker imajo mnogo prednosti pred paralelnimi. Naloga serijskega vmesnika je, da iz paralelnega vodila pretvarja podatke v serijsko obliko in jih prenaša po vnaprej določenem protokolu.

Naredite sinhroni serijski vmesnik SPI, ki prenaša podatke iz vodila Wishbone. Načrtajte vezje za SPI nadrejeno in podrejeno napravo v jeziku VHDL ter preizkusite delovanje s simulacijo. Naredite testni sistem z generatorjem naključnih vrednosti in preizkusite delovanje komunikacije s povezavo dveh programirljivih vezij CPLD. Naredite generični model vmesnika, ki mu lahko pred implementacijo določamo velikost podatkovnih paketov.

Blaž Lenič
diplomska naloga (VSP)
marec 2008

Sistem za daljinsko vodenje železniškega prometa.

Na železniških postajah srečujemo elemente za usmerjanje železniškega prometa, kot so kretnice, svetlobni signali, detektorji položaja posameznih vlakovnih kompozicij, nivojska križanja ceste in železniške proge. Za nemoteno odvijanje prometa so potrebne signalno-varnostne naprave, ki so nameščene na postajah in na železniških odsekih.

Predstavite sistem daljinskega vodenja železniškega prometa. Podrobneje opišite arhitekturo in delovanje sistema, ki zajema določen segment železniške proge, katere začetna in končna postaja določata področje vodenja in konfiguracije strojne opreme. Simulirajte daljinske končne enote, ki predstavljajo vmesnik med centrom vodenja in signalno-varnostnimi napravami, in analizirajte možen potek železniškega prometa.

V sodelovanju s podjetjem Iskra Sistemi d.d., Ljubljana

Anže Jurejevčič
diplomska naloga (VSP)
marec 2008

Avtomatizacija merjenja izgub v feritnih jedrih.

Feriti so magnetni materiali, ki so namenjeni širokemu segmentu uporabe na področju telekomunikacij, industrijske elektronike, senzorjev, merilne tehnike in zaščite proti elektromagnetnim motnjam. Tudi na področju proizvodnje feritov vlada neizprosna konkurenca, ki sili proizvajalce v zniževanje stroškov proizvodnje ob enaki ali boljši kakovosti proizvodov.

Opišite statične in dinamične lastnosti feritnih materialov in izgube, ki se lahko pojavijo v feritnih jedrih. Predstavite merilne metode za merjenje izgub pri večjih gostotah magnetnega pretoka. Zasnujte merilno metodo za merjenje izgub v feritnih jedrih s pomočjo digitalnega osciloskopa in izvedite avtomatizacijo merjenja izgub v programskem okolju LabView proizvajalca National Instruments.

V sodelovanju s podjetjem Kolektor Magma d.o.o., Ljubljana

Borut Brodnjak
diplomska naloga (VSP)
februar 2008

Avtomatizacija testnih postopkov predplačilnega plinskega modula G22P.

Konkurenca na svetovnem trgu zahteva od proizvajalcev visoko kakovost in zanesljivost njihovih izdelkov, kar je možno zagotoviti le z učinkovitim in zanesljivim testiranjem. Zaradi vse večje kompleksnosti izdelkov se zato v testnih laboratorijih vedno bolj uveljavlja avtomatizacija testnih postopkov.

Predstavili razvojne faze izdelka in pomembnost testiranja v posameznih fazah. Opišite zgradbo in delovanje predplačilnega plinskega modula G22P proizvajalca Iskraemeco d.d., in na podlagi argumentiranih kriterijev predlagajte avtomatizacijo izbranih testnih postopkov. Avtomatizacijo testnih postopkov zasnujte in izvedite v programskem okolju LabView proizvajalca National Instruments. Analizirajte rezultate avtomatskega testiranja in kritično ovrednotite uporabnost metode s stališča hitrosti, natačnosti in ponovljivosti.

V sodelovanju s podjetjem Iskraemeco d.d., Kranj

Dejan Zorc
diplomska naloga (UNI)
februar 2008

Izvedba sistema za avtomatizacijo in vizualizacijo delovanja klimatske naprave.

Klimatska naprava je postala danes nepogrešljiv del opreme v bivalnih in delovnih prostorih, industrijskih objektih in prevoznih sredstvih. Klimatska naprava nam z menjavo, gretjem in ohlajanjem zraka omogoča vzdrževanje zahtevanih klimatskih pogojev v zaprtem prostoru.

Zasnujte in izvedite sistem za avtomatizacijo delovanja klimatske naprave. Uporabite krmilnik PXC64-U proizvajalca Siemens in v programskem okolju DESIGO XWORKS napišite program za krmiljenje. Celoten nadzor nad delovanjem klimatske naprave izvedite z nadzornim sistemom SCADA/HMI proizvajalca Citec.

V sodelovanju s podjetjem Kovintrade d.d., Celje

Robert Erjavec
diplomska naloga (VSP)
februar 2008

Testni program za pravilno interpretacijo standarda SIST EN 50160 za elektronski industrijski števec MT 861.

Sodobna, visoko zmogljiva tehnologija narekuje potrebo po zanesljivi in kakovostni dobavi električne energije. Neustrezna kakovost električne energije lahko vodi do neustrezne kakovosti proizvodov, prekinitve pomembnih industrijskih procesov in s tem do ekonomskih izgub. Kakovost električne energije je določena s standardom SIST EN 50160.

Predstavite standard SIST EN 50160 in podajte njegove najpomembnejše lastnosti. Zasnujte in izvedite testni program za preverjanje standarda SIST EN 50160 v dobavljeni električni energiji z uporabo elektronskega industrijskega števca MT 861. Pri zasnovi testnega programa upoštevajte zahteve po enostavnosti uporabe in vzdrževanja, funkcionalnosti, modularnosti in nadgradljivosti.

V sodelovanju s podjetjem Iskraemeco d.d., Kranj

Miha Uršič
diplomska naloga (UNI)
januar 2008

Načrtovanje univerzalnih strukturiranih omrežij.

Pod pojmom univerzalno strukturirano omrežje razumemo komunikacijsko omrežje, ki ga uporabljamo za povezave med sodobno komunikacijsko opremo, v katero uvrščamo računalniško opremo, telefonijo in televizijo. Osnovna zahteva za tako omrežje ali ožičenje je, da podpira vse obstoječe komunikacijske tehnologije, kot so ISDN, ADSL in telefonija IP, ter tehnologije, ki šele prihajajo.

Analizirajte in predstavite univerzalna strukturirana omrežja. Podajte bistvene standarde, namenjene za to področje, in opišite njihove najpomembnejše lastnosti. Zasnujte in izvedite univerzalno strukturirano omrežje za do 50 uporabnikov. Delovanje in karakteristike omrežja preverite s testnimi meritvami.

V sodelovanju s podjetjem Mikropis Holding d.o.o., Žalec

Ludvik Rus Debeljak
diplomska naloga (VSP)
januar 2008

Diplomska dela 2007

Načrtovanje digitalnega signalnega procesorja.

Digitalni signalni procesorji so namenski procesorji, ki se uporabljajo za digitalno obdelavo zvoka, slike ali za krmiljenje hitrih procesov. Njihova zgradba je prilagojena algoritmom s področja digitalne obdelave signalov.

Preučite algoritme za digitalno obdelavo zvoka in določite zgradbo procesorja, ki bo omogočal njihovo izvedbo v realnem času. Preučite programirljiva vezja iz družine Xilinx Spartan-3 in načrtajte procesor tako, da bo izkoriščal blokovni pomnilnik in strojne množilnike iz teh vezij. Naredite vmesnik z audio kodekom in ga priključite na razvojni sistem z vezjem FPGA Spartan-3. Napišite testni program v strojni kodi in demonstrirajte delovanje in uporabo digitalnega signalnega procesorja.

Uroš Starc
diplomska naloga (UNI)
december 2007

Detekcija DNK s pomočjo biočipov.

Biočipi so rezultat nenehnega napredka na področju biotehnologije, mikroelektronike in nanotehnologij. Biočipi so naprave, s katerimi želimo ceneje in hitreje izvajati kemične reakcije ali zaznavati prisotnost iskane snovi. Biočipi tako predstavljajo miniaturizirane laboratorije, ki lahko simultano opravijo več sto biokemičnih reakcij, s čimer omogočijo raziskovalcem hitro in natančno izvedbo različnih biokemičnih analiz.

Opišite in analizirajte principe delovanja in izvedbe biosenzorjev in biočipov. Predstavite teoretične temelje in fizikalno osnovo električnega močenja in dielektroforeze, na katerih temeljijo današnji biosenzorji in biočipi za odkrivanje DNK. Z ustrezno programsko opremo demonstrirajte delovanje bioelektronskega sistema za detekcijo DNK in dokumentirajte posamezne korake.

Jure Jurca
diplomska naloga (UNI)
december 2007

Načrtovanje vezja za poenostavljen digitalni fotoaparat.

Razvoj integriranih vezij in pomnilniških medijev je omogočil proizvodnjo digitalnih fotoaparatov za široko potrošnjo. Osnovne naloge vezij v digitalnem fotoaparatu so zajem in zgoščevanje slike, shranjevanje na pomnilniški medij in prenos na osebni računalnik.

Naredite digitalno vezje za poenostavljen fotoaparat, ki izvaja zajem in zgoščevanje slike ter prenos na računalnik preko UART vmesnika. Načrtajte vezje v jeziku VHDL, kjer uporabite namesto slikovnega senzorja kar pomnilnik ROM, ki hrani sliko v velikosti 64x64 točk. Delovanje vezja preizkusite na razvojnem sistemu Spartan 3E. Primerjajte rezultate vezja z izračunanimi rezultati algoritma pri različnih stopnjah kvantizacije.

Marko Krivec
diplomska naloga (UNI)
december 2007

Integrirani klicni strežnik.

V zadnjih letih smo priča hitremu razvoju informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij. Spekter različne telekomunikacijske opreme se nenehno širi, osnovni gradniki pa postajajo vse bolj kompleksni. Poleg vseh novih tehnologij, storitev in aplikacij, je za operaterje prenos govora še vedno ena izmed najpomembnejših in najdonosnejših storitev.

Predstavite zgradbo, delovanje in upravljanje integriranega klicnega strežnika, ki operaterjem ter ponudnikom omrežij in storitev omogoča postopen prehod na arhitekturo omrežij naslednje generacije. Opišite ključne gradnike strežnika s stališča strojne in programske opreme, in analizirajte njegovo zmogljivost.

V sodelovanju s podjetjem Iskratel, d.o.o., Kranj

Aleš Šilar
diplomska naloga (VSP)
december 2007

Razvoj in izvedba testnega postopka za protokol IEEE 802.1s.

Zaradi zanesljivosti v omrežju se je pojavila potreba po vpeljavi rezervnih povezav med stikali. V primeru napake, tako na fizičnem nivoju kot tudi v primeru okvare na posameznem stikalu, moramo promet v čim krajšem času preusmeriti na rezervno povezavo. Za potrebe vpeljave rezervnih povezav na omrežnem nivoju Ethernet so bili razviti različni protokoli za odpravljanje zančnih povezav. Nekatere rešitve so standardizirane in so v splošni uporabi, predvsem protokoli vpetega drevesa xSTP (angl: Spanning Tree Protocol).

Predstavite družino protokolov xSTP in podajte njihove najpomembnejše lastnosti. Zasnujte in izvedite testni postopek za protokol IEEE 802.1s. S testnim postopkom analizirajte strukturo protokola in preverite njegovo funkcionalnost. Testni postopek dokumentirajte in predstavite rezultate testiranja.

V sodelovanju s podjetjem IskraTel d.o.o., Kranj.

Tomaž Bobek
diplomska naloga (UNI)
november 2007

Prometno testiranje spletnih aplikacij, ki temeljijo na tehnologiji Ajax.

Z razvojem svetovnega spleta nastajajo novi standardi, protokoli, programski jeziki in tehnologije, ki razvijalcem pomagajo pri uresničitvi uporabnikovih želja. Ena takšnih tehnologij je tudi tehnologija Ajax, ki se uporablja za prenos interaktivnih spletnih aplikacij. Tehnologija Ajax deluje na različnih operacijskih sistemih, računalniških arhitekturah in v različnih spletnih brskalnikih.

Analizirajte problematiko prometnega testiranja spletnih aplikacij in predstavite kriterije in zahteve za izbiro in evalvacijo testnega orodja, ki zmore simulirati večje število odjemalcev. Izvedite evalvacijo testnega orodja Qtest proizvajalca Quotium Technologies, ki podpira testiranje asinhronih aplikacij, razvitih na podlagi tehnologije Ajax, in kritično ocenite njegovo primernost za testiranje spletne aplikacije Web Phone.

V sodelovanju s podjetjem IskraTel d.o.o., Kranj.

Janez Lavrinec
diplomska naloga (UNI)
november 2007

Merjenje sile na industrijskih stiskalnicah.

Meritve sil v industrijskih stiskalnicah odražajo celoten obdelovalni proces, saj je ravno sila tista, ki je potrebna za preoblikovanje materiala v orodju. Za popoln vpogled v obdelovalni proces je potrebna meritev celotnega poteka sile med gibom stroja. Podatek o izmerjeni sili nudi potrebne informacije za optimalno delovanje stroja.

Predstavite principe in načine merjenja sile v industrijskih stiskalnicah, osnovno sestavo krmilnika PLC in osnovna industrijska omrežja. V praktičnem delu naloge izvedite integracijo Helmovih merilcev sile v krmilje stiskalnice, izdelajte aplikacijo za merjenje poteka sile s prikazom izmerjenih rezultatov na industrijskem prikazovalniku, ter izvedite kalibracijo senzorjev celotne linije stiskalnic na ustrezno tonažo.

V sodelovanju s podjetjem Stroji d.o.o., Ravne na Kroškem

Matej Čekon
diplomska naloga (UNI)
november 2007

Mikrovalovna bariera.

Nadzor transportnih trakov je pomemben del avtomatizacije procesov v rudnikih, elektrarnah in deponijah. Krmilni elementi in senzorji ob traku delujejo v težkih pogojih. Z dobrimi elementi za nadzor se izognemo veliki škodi ali celo poškodbam ljudi, zato se od njih zahteva zanesljivo delovanje.

Naredite senzorski element za detekcijo zabitij presipov, transportnih trakov ali nivoja v silosih. Senzor naj bo narejen v obliki mikrovalovne bariere, ki mora delovati v eksplozijsko ogroženih okoljih. Načrtajte in simulirajte elektronsko vezje senzorja. Naredite testna tiskana vezja in ustrezno ohišje za mikrovalovni oddajnik in sprejemnik. Pri načrtovanju upoštevajte zahtevane standarde in predpise ter opravite meritve na izdelanem senzorju.

V sodelovanju s podjetjem Avtomatizacija, d.o.o., Kisovec

Janoš Potočnik
diplomska naloga (VSP)
oktober 2007

Nadzor in upravljanje visokoregalnega skladišča.

Danes vlada v industriji ostra konkurenca, zaradi česar iščejo podjetja najrazličnejše načine za zagotavljanje večje uspešnosti. Eden izmed teh načinov je tudi optimizacija procesa skladiščenja, saj hitrost, pretočnost in informacijska podpora skladiščenju bistveno pripomorejo k hitrejši predstavitvi končnega izdelka na tržišču.

Predstavite transportno napravo in strojne dele visokoregalnega skladišča. Opišite informacijsko podporo, ki omogoča s stališča uporabnika prijaznejši vpogled v pretok materiala in manipulacije z njim. Analizirajte in predlagajte rešitve za optimizacijo hitrosti teleskopskih vilic, zaradi česar je v preteklosti prihajalo do zastojev.

V sodelovanju s podjetjem Lek, d.d.

Darko Kovačević
diplomska naloga (VSP)
oktober 2007

Avtokonfiguracijski strežnik.

Avtokonfiguracija predstavlja zmožnost vozlišča, da pridobi konfiguracijske parametre in po potrebi tudi nadgradnjo programske opreme v času delovanja. Avtokonfiguracija poteka prek avtokonfiguracijskega strežnika.

Predstavite funkcionalnost avtokonfiguracijskega strežnika. Opišite njegovo delovanje ter verifikacijske in validacijske postopke, ki ste jih uporabili pri razvoju strežnika. Specificirajte testne postopke, podajte pričakovane rezultate ter možne vzroke v primeru napačnega delovanja.

V sodelovanju s podjetjem Iskratel d.o.o., Kranj.

Andrej Hafner
diplomska naloga (VSP)
september 2007

Razvoj in izvedba testnega postopka za protokol IEEE 802.1a.

Današnja računalniška omrežja postajajo vse kompleksnejša in zahtevnejša za upravljanje, saj stalno naraščajoče število naprav otežuje njihovo nadziranje in konfiguranje. V ta namen nastajajo novi standardi, kot je na primer IEEE 802.1ab LDDP (angl.: Link Layer Discovery Protocol), ki omogoča posamezni napravi v omrežju informacije o konfiguracijah drugih naprav.

Predstavite prihajajoči protokol IEEE 802.1ab in podajte njegove najpomembnejše lastnosti. Zasnujte in izvedite testni postopek za protokol IEEE 802.1ab. S testnim postopkom analizirajte arhitekturo protokola in preverite funkcionalnost izbranega produkta. Testni postopek dokumentirajte in predstavite rezultate testiranja.

V sodelovanju s podjetjem Iskratel d.o.o., Kranj.

Boštjan Grašič
diplomska naloga (UNI)
september 2007

Izvedba gonilnika signalizacije po pridruženem kanalu na operacijskem sistemu Linux.

Telekomunikacijska omrežja naslednje generacije vztrajno nadomeščajo obstoječa telefonska in podatkovna omrežja. Njihova bistvena prednost je v tem, da združujejo vodovno komutirana in paketna omrežja, ter da na skupni transportni infrastrukturi poenotijo doslej ločen prenos govora, podatkov in slik.

Opišite signalizacijski protokol CAS (angl.: Channel Associated Signaling), katerega glavni namen je medsebojno povezovanje analognih telefonskih uporabnikov prek omrežja TDM, in predstavite zasnovo gonilnika signalizacije po pridruženem kanalu na operacijskem sistemu Linux. Za osnovo uporabite izvedbo gonilnika na operacijskem sistemu VxWorks in poudarite bistvene spremembe pri realizaciji gonilnika.

V sodelovanju s podjetjem Iskratel d.o.o., Kranj.

Anton Starman
diplomska naloga (UNI)
september 2007

Vgrajen sistem za nadzor prek svetovnega spleta.

Vgrajen sistem je namenski računalniški sistem, ki je vgrajen v elektronski napravi in je namenjen za opravljanje vnaprej določenih funkcij. Vgrajeni sistemi vključujejo preproste mikrokrmilnike kot tudi kompleksne sisteme zgrajene iz več enot in mrežnih povezav.

Zasnujte in izdelajte vgrajen sistem, do katerega lahko dostopamo prek svetovnega spleta. Vgrajen sistem je spletni strežnik, ki gosti spletno stran s katero nastavljate, preizkušate in nadzirate njegove funkcije. Uporabite programirljivo vezje FPGA Virtex-4 proizvajalca Xilinx in z njim realizirajte celoten računalniški sistem, vključno s procesorjem, vodili in gonilniki komponent.

V sodelovanju z Institutom Jožef Stefan, somentor: prof. Franc Novak

Uroš Legat
diplomska naloga (UNI)
september 2007

Razvojni sistem z vezjem Spartan-3.

Programirljiva vezja FPGA so gradniki digitalnih sistemov za prenos in obdelavo podatkov. Zmogljivost vezij FPGA se stalno povečuje, proizvajalci pa ponujajo vedno več družin vezij za različne namene uporabe. Družina programirljivih vezij Spartan-3 proizvajalca Xilinx ponuja cenovno ugodne gradnike za načrtovanje sistemov z velikostjo od 50.000 do 5.000.000 logičnih vrat.

Zasnujte razvojni sistem s programirljivim vezjem iz družine Spartan-3. Razvojni sistem naj vsebuje uporabniško vezje FPGA in programirljivi vmesnik, ki naj omogoča dostop do vseh priključkov uporabniškega vezja. Sistem naj bo povezan z osebnim računalnikom preko vmesnika USB. Napišite programsko opremo za konfiguriranje vezij FPGA in testiranje stanj na priključkih.

Jurij Purkat
diplomska naloga (UNI)
avgust 2007

Sistem za avtentikacijo digitalnih fotografij.

Digitalni fotoaparati so del našega vsakdana, bodisi kot samostojne naprave ali kot del drugih elektronskih naprav. Prednosti digitalnega zapisa so enostavna izmenjava in kopiranje fotografij, arhiviranje in iskanje po podatkovnih bazah. Ob tem moramo zagotoviti verodostojnost digitalnih fotografij in preprečiti morebitne zlonamerne spremembe digitalnega zapisa.

Predstavite aktualne metode za avtentikacijo digitalnih fotografij in preverite njihovo uporabnost s stališča izvedbe v elektronskem vezju kot del vgrajenega sistema. Zasnujte metodo za avtentikacijo digitalnih fotografij, ki je primerna za izvedbo v vseh vrstah digitalnih fotoaparatov, od profesionalnih pa do tistih, ki so vgrajeni v mobilne telefone. Analizirajte in kritično ocenite uporabnost predlagane rešitve.

Tomaž Nahtigal
diplomska naloga (UNI)
avgust 2007

Zasnova in izvedba nizkonapetostnega napajalnega modula z baterijo.

V današnjem svetu uporabljamo vse več prenosnih naprav kot so mobilni telefoni, prenosni računalniki, digitalni fotoaparati in druge elektronske naprave. Vse te naprave potrebujejo za svoje delovanje električno energijo. Najpreprostejši izvor električne energije za takšne naprave predstavljajo baterije.

Zasnujte in izdelajte napajalni modul, ki vsebuje baterijo in ima možnost napajanja. Podajte zahtevane specifikacije in predstavite zasnovo modula in izbor elementov. Opišite postopek polnjenja baterij ter dvigovanje in regulacijo napetosti z izbranimi integriranimi vezji. Napajalni modul realizirajte na tiskanem vezju, pri čemer upoštevajte zahteve po nizki porabi in majhnih dimenzijah.

V sodelovanju s podjetjem Logina d.o.o., Ljubljana.

Roman Kambič
diplomska naloga (VSP)
junij 2007

Zasnova in izvedba specifikacije DLMS/COSEM v elektronskem števcu električne energije.

Hiter razvoj trga električne energije prinaša vedno nove izzive proizvajalcem električnih števcev. Elektronski števci tako poleg merjenja električne energije omogočajo komunikacijo z okolico, spremljanje in beleženje dogodkov v omrežju, ter beleženje dostopa in upravljanja s števcem. V želji po večji združljivosti naprav je bila izdana specifikacija DLMS/COSEM, ki predpisuje zajemanje in interpretacijo podatkov iz merilnih naprav.

Zasnujte in izdelajte programsko opremo za izvedbo specifikacije DLMS/COSEM v elektronskem industrijskem števcu električne energije. Predstavite način modeliranja merilne naprave COSEM in arhitekturo protokola DLMS, ki sledi referenčnemu modelu OSI. Opišite in izvedite postopke testiranja, s katerimi zagotovite pravilno in zanesljivo delovanje naprave. Predstavite tudi postopek pridobitve certifikata, ki potrjuje skladnost elektronskega števca s specifikacijo DLMS/COSEM.

V sodelovanju s podjetjem Iskraemeco d.d., Kranj.

Igor Knapič
diplomska naloga (UNI)
junij 2007

Sinteza grafov seštevalnikov.

Seštevalnik je eden izmed osnovnih gradnikov digitalnih elektronskih vezij. Operacija seštevanja je temelj mnogim algoritmom za obdelavo signalov. Obstaja veliko izvedb vezij digitalnih seštevalnikov, ki se razlikujejo po hitrosti, površini in primernosti za izbrano tehnologijo.

Preučite teoretično ozadje seštevanja in izračunavanja prenosnih funkcij v vzporednem prefiksnem seštevalniku. Prikažite grafe nekaterih tipičnih izvedb seštevalnikov. Napišite program za sintezo grafov seštevalnikov in iskanje optimalnega seštevalnika pri določeni velikosti. Program naj izdela opis seštevalnika na nivoju enačb v jeziku Verilog. Naredite tehnološko preslikavo seštevalnikov v tehnologijo programirljivih vezij in primerjajte rezultate z obstoječimi programi za sintezo vezij.

Janez Žemva
diplomska naloga (UNI)
junij 2007

Zasnova in izvedba sistema za testiranje plinskega komunikatorja.

Živimo v informacijski dobi, v kateri smo obkroženi s številnimi informacijami. Dostop do njih nam omogoča sodobna informacijska in komunikacijska tehnologija. Po svetu in pri nas je že dobro razširjena in uveljavljena komunikacija GSM, ki jo uporabljajo tudi podjetja za prenos stanja porabljene električne energije in drugih energentov.

Predstavite zgradbo in delovanje plinskega komunikatorja, ki je del sistema za avtomatsko odčitavanje števcev plina v industrijskem okolju. Zasnujte in izdelajte testni sistem za končno kontrolo izdelanega plinskega komunikatorja. Testni program izdelajte s programskim paketom LabVIEW in optimizirajte celoten postopek testiranja.

V sodelovanju s podjetjem Iskraemeco d.d., Kranj.

Dejan Marko
diplomska naloga (VSP)
maj 2007

Projektiranje nizkonapetostnih električnih inštalacij v zgradbah.

Projekt za izvedbo predstavlja enega izmed ključnih dokumentov pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja za posamezen objekt.

Predstavite postopek izdelave projekta za izvedbo električnih inštalacij in električne opreme na primeru enostanovanjske hiše. Pri izdelavi projektne dokumentacije upoštevajte vse veljavne predpise in standarde s področja elektrotehnike in projektne pogoje pristojnih soglasjedajalcev. Pripravite tehnično poročilo za nizkonapetostne inštalacije, ki vsebuje vse teoretične izračune za varno in pravilno delovanje električne opreme v projektiranem objektu.

V sodelovanju s podjetjem Erling d.o.o., Ljubljana.

Domen Vesel
diplomska naloga (VSP)
maj 2007

Nanotehnologija in aplikacije z ogljikovimi nanocevkami.

Nanotehnologija je ena izmed ključnih tehnologij 21. stoletja. Z njo označujemo delovanje snovi na ravni atomov in molekul, ko moramo v strukturah že upoštevati kvantnomehanske pojave. Nanotehnologija se danes uporablja v elektroniki, senzoriki, medicini, biotehnologiji, procesni tehniki, kemiji in na drugih področjih.

Opišite lastnosti in princip delovanja ogljikovih nanocevk. Predstavite metode, s katerimi določimo njihovo strukturo in fizično izvedbo. Analizirajte najbolj tipične aplikacije na področju elektronike kot so tranzistorji CNTFET (angl.: Carbon NanoTube FET), senzorji CNT, prikazovalnik FED (angl.: Field Emission Display) in kritično ocenite njihove prednosti v primerjavi s klasičnimi mikroelektronskimi aplikacijami.

Miha Mesojedec
diplomska naloga (UNI)
april 2007

Izvedba algoritma za detekcijo in klasifikacijo signala EKG z digitalnim signalnim procesorjem.

EKG (elektrokardiogram) je grafična predstavitev aktivnosti srčne mišice in predstavlja pomembno informacijo o njenem delovanju. Za analizo signala EKG je ustrezno usposobljen zdravnik še vedno nepogrešljiv, vendar pa se zaradi vse večjega števila oseb, ki imajo težave s srcem, potreba po čim hitrejši analizi signala EKG stalno povečuje. Na tem področju se tako v pomoč zdravstvenemu osebju vse pogosteje uporabljajo različni elektronski sistemi s standardnimi in namenskimi integriranimi vezji.

Predstavite in analizirajte algoritma za detekcijo in klasifikacijo srčnih utripov v signalu EKG, ki sta prilagojena blokovni obdelavi podatkov. Delovanje algoritmov najprej preverite v programskem jeziku C na osebnem računalniku na mednarodno priznanih testnih bazah podatkov. Nato izvedite in preizkusite oba algoritma na razvojnem sistemu C6455 DSK podjetja Spectrum Digital, katerega jedro predstavlja digitalni signalni procesor TMS320C6455 podjetja Texas Instruments, in podajte primerjavo obeh izvedb.

Uroš Končnik
diplomska naloga (UNI)
april 2007

Avtomatizacija funkcijskega testiranja elektronskega števca električne energije.

Eden ključnih dejavnikov za uspeh določenega produkta na tržišču je čas njegovega prihoda na trg. Proizvajalci se tako poslužujejo različnih metod, s katerimi želijo zmanjšati čas razvoja in proizvodnje izdelka. Še posebej pomembna je faza testiranja, saj proizvajalci z njo preverjajo pravilnost delovanja in brezhibnost svojih izdelkov s katerimi vstopajo na trg.

Predstavite zgradbo in delovanje elektronskega industrijskega števca električne energije s poudarkom na njegovi programski opremi. Izdelajte testni postopek in s programskim paketom LabVIEW izvedite testiranje celotnega nabora funkcij v vhodno-izhodnem modulu števca. Uporabnik naj ima možnost izbire med ročnim, avtomatskim ali kombiniranim načinom testiranja.

V sodelovanju s podjetjem Iskraemeco d.d., Kranj

Toni Perko
diplomska naloga (VSP)
marec 2007

Zasnova in izvedba računalniškega osciloskopa s programirljivim vezjem.

Osciloskop je elektronski merilni inštrument, ki nam omogoča opazovanje trenutnih vrednosti električnih veličin v odvisnosti od časa. V nasprotju z analognim osciloskopom, kjer slika na zaslonu sledi vhodnemu signalu, računalniški osciloskop s pomočjo pretvornika AD na elektronskem vezju vzorči opazovani signal in ga prikaže na računalniškem monitorju.

Zasnujte in izdelajte dvokanalni računalniški osciloskop. Uporabite programirljivo vezje FPGA iz družine Spartan IIE proizvajalca Xilinx in z njim realizirajte prožilno vezje, pomnilnik in krmilne enote. Izdelajte tudi programsko opremo za krmiljenje strojne opreme ter prikaz in obdelavo izbranih signalov. Komunikacija med računalnikom in elektronskim vezjem naj poteka prek vodila USB.

Boštjan Plevnik
diplomska naloga (UNI)
marec 2007

Zasnova in izvedba testne naprave za funkcionalno testiranje elektronskega sistema za sledenje vozil.

Skoraj ne mine teden, da ne bi proizvajalci najrazličnejših produktov z oglasi pozivali kupce, da vrnejo izdelke v popravilo ali zamenjavo. So vzroki za to v nepreverjeni zasnovi, površni izdelavi ali v vse hujši konkurenci, ki sili proizvajalce k čim hitrejši predstavitvi novih produktov na tržišču ?

Analizirajte najpogostejše napake, ki se pojavljajo v današnjih elektronskih vezjih in na podlagi ugotovitev zasnujte in izdelajte testno napravo za funkcionalno testiranje elektronskega sistema za sledenje vozil in spremljanje ostalih, vnaprej izbranih parametrov vozila. Napišite tudi testni program, ki bo podpiral popolno avtomatizacijo testiranja in diagnosticiranja odkritih napak.

V sodelovanju s podjetjem Telargo d.o.o., Ljubljana.

Borut Kastelic
diplomska naloga (UNI)
januar 2007

Zasnova in izvedba širokopasovnih dostopovnih vozlišč.

Združevanje podatkovnih in telefonskih omrežij za poslovno in domačo uporabo omogoča številne nove komunikacijske storitve kot npr. telefonijo IP, interaktivno večpredstavnost, delo na daljavo, elektronsko izobraževanje, zabavo in drugo. Izkoriščanje že obstoječih bakrenih paric je trenutno najcenejša in najbolj učinkovita metoda nadgrajevanja že zgrajenih dostopovnih omrežij v širokopasovna.

Analizirajte arhitekturo sodobnega širokopasovnega vozlišča s stališča sodobnih tehnologij in poudarkom na uporabljeni strojni opremi. Predstavite in opišite zgradbo širokopasovnega vozlišča in posamezne gradnike, ki prek vmesnikov omogocajo priključevanje uporabnikov na vozlišče in priključevanje vozlišča na omrežje IP.

V sodelovanju s podjetjem IskraTel Telekomunikacijski sistemi d.o.o., Kranj.

Marko Grošelj
diplomska naloga (VSP)
januar 2007

Diplomska dela 2006

Izvedba sistema za avtomatizacijo in vizualizacijo delovanja kompresorskih postaj.

Kompresorji so sestavni del vsakega proizvodnega, montažnega in procesnega dela v tovarnah povsod po svetu, saj je komprimiran zrak primeren za pogon razlicnih strojev in orodij. Oprema za proizvodnjo komprimiranega zraka vkljucuje razlicne vrste kompresorjev in dodatne opreme, kot so absorbcijski in hladilniški sušilniki zraka, filtri, tlacne posode, separatorji in dodatni hladilniki.

Zasnujte in izvedite sistem za avtomatizacijo proizvodnje komprimiranega zraka. Na podlagi rezultatov meritve tlaka, pretoka, tocke rosišca in porabe elektricne energije izvedite avtomatizacijo delovanja kompresorskega sistema. Uporabite krmilnik CPU CyBro-2 proizvajalca CybroTech in v programskem okolju CyPro napišite program za krmiljenje. Celoten nadzor nad delovanjem izvedite z nadzornim sistemom SCADA/HMI DAQFactory proizvajalca AzeoTech.

V sodelovanju s podjetjem HPE d.o.o., Ljubljana.

Goran Vucilovski
diplomska naloga (VSP)
december 2006

Zajem podatkov v sistemu za avtomatizacijo transformatorskih postaj.

Transformatorske postaje v elektroenergetiki in vecjih gospodarskih združbah uporabljajo sekundarne elektronske sisteme za zašcito, nadzor in daljinsko vodenje. Sistem za avtomatizacijo transformatorskih postaj je sestavljen iz inteligentnih elektronskih naprav, ki so porazdeljene po postaji.

Predstavite komponente porazdeljenega sistema za zašcito in vodenje NEO 3000. Naredite modul za zajem podatkov, ki pošilja podatke na dve procesni enoti. Modul naj izvaja zajem analognih in digitalnih podatkov, shranjevanje ter osnovno obdelavo, ki vkljucuje filtriranje, hitro Fourierjevo transformacijo in racunanje faz.

V sodelovanju s podjetjem Iskra Sistemi d.d., Ljubljana.

Gregor Požun
diplomska naloga (VSP)
december 2006

Električna oprema v počitniških prikolicah.

Preživljanje prostega časa z uporabo počitniške prikolice je tako v svetu kot pri nas zelo priljubljena zvrst turizma, saj nudi dober kompromis med udobjem, mobilnostjo in ceno potovanja. Za udobno bivanje skrbijo številne električne naprave in sistemi, za katere je potrebno zagotoviti ustrezne vire in napeljavo električne energije.

Analizirajte in predstavite možnosti razvoja in izvedbe električne opreme v počitniških prikolicah in avtodomih. Podajte bistvene norme, direktive in standarde, namenjene za to področje, in opišite njihove najpomembnejše lastnosti. Zasnujte in izdelajte električno inštalacijo za počitniško prikolico 472-DK iz družine Classica proizvajalca Adria Mobil in opišite postopke za validacijo izvedene rešitve.

V sodelovanju s podjetjem Adria-Mobil d.o.o., Novo mesto

Matjaž Tekavčič
diplomska naloga (VSP)
september 2006

Zasnova in izvedba mostičnega vmesnika v programirljivem vezju.

Za zagotavljanje nemotene komunikacije med procesorjem in perifernimi napravami največkrat uporabimo mostični vmesnik. Njegova glavna funkcija je prilagoditev podatkovnega in naslovnega vodila ter krmilnih signalov.

V jeziku VHDL zasnujte mostični vmesnik med vodilom PCI (angl.: Peripheral Component Interconnect) na periferni strani in lokalnim vodilom glavnega procesorja. Vmesnik izdelajte s programirljivim vezjem CPLD MachXO LCMXO-640C proizvajalca Lattice Semiconductor Corporation. Analizirajte zmogljivost, zanesljivost in funkcionalnost izvedenega vmesnika ter kritično ocenite uporabnost izbrane ciljne tehnologije v primerjavi z obstoječimi rešitvami.

V sodelovanju s odjetjem IskraTel Telekomunikacijski sistemi d.o.o., Kranj

Gregor Kelhar
diplomska naloga (UNI)
september 2006

Zasnova in izvedba digitalnega dela merilnega sistema za merjenje in opazovanje fizioloških signalov.

Merilni sistem CBS (angl.: Cardio and Brain Signals) je namenjen merjenju in opazovanju fizioloških signalov na pacientu, prvenstveno v fazi anestezije. Merilni sistem odlikuje natančen sočasen zajem signalov in posredovanje podatkov osebnemu računalniku. Sistem izpolnjuje varnostne zahteve, definirane s standardom IEC60601-1, ki pokriva področje elektronskih naprav namenjenih za medicinsko uporabo.

Zasnujte in izvedite digitalni del merilnega sistema CBS, ki ga sestavljata vezje za koncentracijo in serijski prenos signalov prek vodila USB, in vmesnik za komunikacijski prenos po optičnem mediju. Uporabite programirljivo vezje XC3S50 serije Spartan-3 proizvajalca Xilinx. Podrobneje opišite zasnovo vezja in uporabo procesorjev PicoBlaze, ki so integrirani v programirljivem vezju.

V sodelovanju z Institutom Jožef Stefan, Ljubljana

Aleš Svetek
diplomska naloga (UNI)
september 2006

Povezovanje računalnikov z operacijskim sistemom Linux.

Predstavite lastnosti in zgradbo operacijskega sistema Linux ter način upravljanja. Naredite pregled različnih načinov povezovanja dveh računalnikov in povezovanja računalnikov v omrežje pod operacijskim sistemom Linux. Opišite postopek nastavitve mrežnega strežnika. Naredite preizkus s povezavo dveh računalnikov preko različnih vmesnikov in izmerite hitrost pretoka podatkov ter jo primerjajte z deklarirano hitrostjo vmesnika.

Robert Turnšek
diplomska naloga (VSP)
julij 2006

Izboljšanje kvalitete omrežnih storitev.

Od sodobne telekomunikacijske opreme se zahteva, da ponudnikom storitev omogoča zagotavljanje kakovosti storitev. Posledica razvoja je uporaba različnih protokolov za prenos podatkov v hrbteničnih omrežjih. Med trenutno aktualne protokole spadata gigabitni Ethernet in ATM.

Preučite možnost zagotavljanja kakovosti storitev na mostu, ki premošča ATM in gigabitni Ethernet promet. Naredite programski modul za upravljanje kvalitete storitev. Nastavitve kvalitete naj se izvršijo ob inicializaciji sistema ali ob izvedbi uporabniških ukazov.

V sodelovanju s podjetjem Konel d.o.o.

Janez Štangelj
diplomska naloga (UNI)
julij 2006

Protokoli za prenos vzorcev iz zajemalnih enot v CPU.

Z razvojem elektronike in napredkom na področju komunikacijskih tehnologij se izboljšujejo zmožnosti komunikacijskih sistemov, prav tako pa narašča količina informacij, ki so potrebne za celovito upravljanje s posameznimi gradniki in procesi v sistemu. Za učinkovito obvladovanje te problematike se je pojavila zahteva po uvajanju standardnih komunikacijskih protokolov, ki zagotavljajo zmožnost uporabe naprav različnih proizvajalcev na vseh sistemskih nivojih.

Predstavite splošni del standarda IEC 61850, ki postavlja smernice razvoja in načrtovanja sistemov vodenja, in del standarda IEC 61850, ki opisuje povezavo s standardoma IEEE 802.3 in IEC 60044-8. Zasnujte in izvedite standard IEC 61850-9-1 v vezju FPGA Spartan-3 proizvajalca Xilinx. Opišite umestitev vezja v sistem NEO 3000, delovanje ostalih gradnikov in komunikacijo med njimi.

V sodelovanju s podjetjem Iskra Sistemi d.d., Ljubljana.

Milan Dobrić
diplomska naloga (UNI)
julij 2006

Zasnova in izvedba obrobnega testiranja integriranih vezij.

Nenehen napredek na področju polprevodniške tehnologije omogoča nadaljnjo rast stopnje integracije ob vse boljši zmogljivosti današnjih mikroelektronskih vezij. Vzporedno s tem se pojavljajo tudi vse strožje zahteve po visoki stopnji zanesljivosti delovanja vezij in postopkih, s katerimi lahko učinkovito ugotovimo pravilnost njihovega delovanja.

Opišite problematiko testiranja integriranih vezij, modele napak, ki jih uporabljamo za ugotavljanje nepravilnosti v vezju, in postopke za avtomatsko generiranje testnih vektorjev. Analizirajte principe in postopke pri obrobnem testiranju integriranih vezij in predstavite standarde, ki urejajo to področje. V programskem jeziku Java izdelajte demonstracijski sistem za prikaz osnovnih postopkov pri obrobnem testiranju.

Andrej Bivic
diplomska naloga (UNI)
junij 2006

Zasnova in izvedba programirljivega brezprekinitvenega napajalnega vira.

Zahteve po brezprekinitvenem napajanju so vse pogostejše, zato na tržišču najdemo vse več naprav, ki zagotavljajo neprekinjeno napajanje. Te naprave so največkrat namenjene za točno določen namen ali način uporabe, vendar z omejeno fleksibilnostjo in možnostjo nadgradnje.

Na osnovi programirljivega vezja FPGA Spartan II proizvajalca Xilinx zasnujte in izdelajte programirljivi brezprekinitveni napajalni vir. Sistem naj vsebuje pretvornik A/D, preklopni regulator in razsmernik, ki so povezani prek vezja FPGA. Opišite testiranje posameznih modulov in preizkus delovanja celotnega sistema.

Dejan Mohorič
diplomska naloga (UNI)
junij 2006

Zasnova in izvedba telemetrijskega sistema v mali hidroelektrarni.

Pošiljanje in sprejemanje podatkov na daljavo imenujemo telemetrija. Medij za prenos podatkov je lahko električni ali optični kabel, telefonska linija, v primeru brezžične komunikacije prek radijskih frekvenc pa je prenosni medij zrak.

Zasnujte in izdelajte sistem, ki bo omogočil brezžični prenos podatkov o nivoju vode v akumulacijskem bazenu v prostor male hidroelektrarne, ki se nahaja ob vznožju zajetja. Sistem naj bo na oddajni in sprejemni strani zgrajen iz telemetrijskega modema in radijske postaje. Podrobneje opišite zasnovo, izdelavo in preizkus delovanja telemetrijskega modema, ki temelji na uporabi mikrokrmilnika PIC16F876 proizvajalca Microchip Technology.

V sodelovanju s podjetjem Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.

Rok Kokoravec
diplomska naloga (VSP)
junij 2006

Zasnova in izvedba sistema za krmiljenje vlažne komore.

Vlažna komora je prostor za preizkušanje grelnih elementov, v katerem vladajo s standardi predpisani klimatski pogoji. Pri vzdrževanju teh razmer predstavlja zagotavljanje relativne vlažnosti v predpisanih tolerančnih mejah posebej zahteven problem, saj je vlažnost zraka odvisna tudi od temperature.

Zasnujte in izdelajte sistem za krmiljenje vlažne komore, v kateri bo relativna vlažnost znašala 93% pri temperaturi 30 stopinj Celzija. Uporabite krmilnik PS4-200 proizvajalca Klockner Moeller GmbH in v programskem okolju Sucosoft S40 napišite program za temperaturno regulacijo in regulacijo vlaženja. V programskem okolju LabVIEW izdelajte tudi uporabniški vmesnik za prikaz in beleženje podatkov na osebnem računalniku.

V sodelovanju s podjetjem ETA Cerkno d.o.o.

Robert Primožič
diplomska naloga (VSP)
junij 2006

Zasnova in izvedba temperaturnega stikala.

Termistorji so polprevodniški elektronski elementi, ki spreminjajo svojo upornost s temperaturo. Uporabljajo se povsod tam, kjer je potrebno krmiljenje naprav, strojev in motorjev v odvisnosti od temperature. Obstajajo termistorji s pozitivnim (PTK) in termistorji z negativnim temperaturnim koeficientom (NTK). Za termistor NTK je značilno, da se njegova upornost s povišanjem temperatura zmanjša.

Na osnovi delovanja termistorja NTK zasnujte in izdelajte temperaturno stikalo za nadzor temperature in krmiljenje hladilnih naprav. Konstruirajte elektronsko vezje, izberite ustrezne elemente, izvedite analitičen izračun, izdelajte stikalo in pridobite zahtevane certifikate, ki so potrebni za serijsko proizvodnjo in uporabo izdelka.

V sodelovanju s podjetjem STRIP's d.o.o., Kandrše

Borut Jamšek
diplomska naloga (VSP)
maj 2006

Sledilni modul za mikrokrmilnik HC08.

Statistični podatki potrjujejo, da je polovica časa razvoja elektronskih naprav namenjena odpravljanju napak v strojni in programski opremi. To je nehvaležno in zamudno delo, zato so se vzporedno z razvojem mikroprocesorskih sistemov in razvojnih orodij zanje razvile številne metode za hitrejše odkrivanje programskih napak. V zadnjem času se vse bolj uveljavlja metoda sledenja programa s sledilnimi moduli. Sledilni modul je elektronsko vezje, ki je dodatno integrirano v mikroprocesorski sistem.

V jeziku Verilog zasnujte sledilni modul, ki bo omogočal opazovanje in sporočanje poteka programa na mikrokrmilnikih družine HC08 proizvajalca Freescale Semiconductor. Opišite način zajema in kompresije podatkov s sistemskega vodila mikrokrmilnika in izdelajte računalniški program za popolno rekonstrukcijo izvajanja programa na mikrokrmilniku.

V sodelovanju s podjetjem Asyst Electronic d.o.o., Trzin

Klemen Križnar
diplomska naloga (UNI)
maj 2006

Zasnova in izvedba vmesniškega vezja med mikrokrmilnikom in perifernimi enotami.

Sodobni mikrokrmilniki, ki jih uporabljamo v elektroniki, še nimajo podpore za različne vhodne in izhodne enote, kot so monitor, tipkovnica in miška, ki jih nujno potrebujemo pri razvoju mikrokrmilniških aplikacij. Glede na dejstvo, da je vsako leto na voljo več komponent odsluženih osebnih računalnikov, se pojavlja potreba po vezju, ki deluje kot vmesnik med mikrokrmilnikom in takšnimi perifernimi enotami.

Zasnujte in izdelajte elektronsko vezje, ki bo delovalo kot vmesnik med mikrokrmilnikom in monitorjem, tipkovnico in miško. Delovanje vezja opišite v visokonivojskem jeziku VHDL in ga realizirajte v programirljivem vezju FPGA Spartan II proizvajalca Xilinx. Uporabite mikrokrmilnik ATmega8 proizvajalca Atmel in v programskem jeziku C napišite podporno programsko opremo.

Branko Vavtar
diplomska naloga (VSP)
maj 2006

diplomsko delo

Zasnova in izvedba vezij komunikacijskih vmesnikov v gospodinjskih števcih električne energije.

Uvedba elektronskih števcev električne energije je odprla nove možnosti komunikacije med napravami. Komunikacija nam omogoča odbiranje podatkov o porabljeni energiji in je osnova za programiranje števcev na daljavo. Komunikacije RS232, RS485, Meter-Bus, IR, Euridis, optične komunikacije in druge so danes stalnice v elektronskih števcih električne energije.

Predstavite specifičnost posameznega tipa komunikacije ter zasnovo, opis delovanja in izvedbo elektronskega vezja komunikacijskega vmesnika za posamezen tip komunikacije. Posebno pozornost namenite komunikaciji Euridis, ki postaja danes vse bolj razširjena v elektroenergetskih sistemih.

V sodelovanju s podjetjem Iskraemeco d.d., Kranj

Janez Gabron
diplomska naloga (UNI)
maj 2006

Načrtovanje sita FIR v programirljivem vezju.

Načrtajte sito FIR 15. reda za obdelavo zvoka v programirljivem vezju. Za načrtovanje in simulacijo digitalnega vezja sita FIR uporabite visokonivojski jezik VHDL. Sito naj bo narejeno s serijsko porazdeljeno aritmetiko in koeficienti zapisanimi s fiksno decimalko. Naredite vezje sita za obdelavo 8 ali 16 bitnih vzorcev. Rezultate simulacije vezja računsko in grafično primerjajte z rezultati algoritma nad enakimi vhodnimi podatki.

Tomi Strožič
diplomska naloga (VSP)
maj 2006

Programsko orodje za evalvacijo izvedbe skrivnopisnih modulov v integriranih vezjih.

Ob vse večjem obsegu zaupnih podatkov, ki se izmenjujejo elektronsko, so izdelovalci elektronskih naprav in ponudniki storitev dolžni zagotavljati najvišji nivo varnosti. Čeprav elektronske naprave z uporabo skrivnopisnih algoritmov zagotavljajo zavidljivo raven zaščite, še vedno obstajajo tehnike, imenovane SCA (angl.: Side Channel Attacks), ki izkoriščajo vrzeli v tehnološki izvedbi elektronskih naprav.

Opišite simulacijo napada DPA (angl.: Differential Power Analysis), ki predstavlja najbolj resen in nevaren način SCA. Uporabite orodja za simulacijo na nivoju tranzistorjev in analizirajte obnašanje vezja v primeru napada. Izdelajte programsko orodje za evalvacijo varnosti in (ne)občutljivosti integriranih vezij na morebitne vdore in napade.

V sodelovanju s podjetjem Infineon Technologies, Graz, Austria

Blaž Demšar
diplomska naloga (UNI)
maj 2006

Integrirani logični analizator.

Načrtajte vezje integriranega logičnega analizatorja za programirljiva vezja. Analizator naj bo integriran skupaj s testiranim vezjem v programirljivem vezju Xilinx XC3S200 na razvojnem sistemu. Logični analizator naj izvaja zajem signalov v notranji pomnilnik pred in po proženju ter prenos zajetih vrednosti v osebni računalnik. Z osebnim računalnikom nastavljamo prožilno kombinacijo in aktiviramo logični analizator. Vezje naj bo opisano v visokonivojskem jeziku VHDL, v katerem opravite tudi simulacijo.

Matej Koncilja
diplomska naloga (UNI)
maj 2006

Zasnova in izvedba virtualnega števca električne energije z uporabo odprtokodne programske opreme.

Prosta ali odprtokodna programska oprema zajema računalniške programe, ki uporabniku dopuščajo prosto uporabo, spreminjanje, izboljševanje, razširjanje in razmnoževanje računalniških programov. V želji in nuji po zmanjševanju stroškov lahko podjetja privarčujejo z zamenjavo licenčne programske opreme z odprtokodno.

Predstavite zgodovino in razvoj odprtokodnega programiranja ter prednosti in slabosti odprtokodnih rešitev proti lastniški programski opremi. Z uporabo odprtokodnih orodij zasnujte in izdelajte grafični vmesnik virtualnega števca električne energije, ki se izvaja pod operacijskim sistemom Linux. Analizirajte uporabnost takšne rešitve in podajte smernice za nadaljnji razvoj programske opreme z uporabo odprtokodnih orodij.

V sodelovanju s podjetjem Iskraemeco d.d., Kranj

Rok Rode
diplomska naloga (UNI)
april 2006

Izvedba prenapetostne zaščite v nizkonapetostnih inštalacijah.

Prenapetostna zaščita električnih naprav je danes pomemben dejavnik, ki bistveno vpliva na kakovost električnih naprav. To dokazujejo tudi statistični podatki zavarovalnic, iz katerih je razvidno, da je najpogostejši vzrok škode na električnih napravah prav prenapetost.

Analizirajte in predstavite možnosti prenapetostne zaščite električnih naprav. Podajte bistvene standarde, namenjene za to področje, in opišite njihove najpomembnejše lastnosti. Zasnujte in izvedite odvodnik za prenapetostno zaščito. Zasnovo in izvedbo odvodnika potrdite z analitičnim izračunom, laboratorijskimi meritvami in standardnim testnim preizkusom.

V sodelovanju s podjetjem Eti Elektroelement d.d., Izlake.

Denis Imširović
diplomska naloga (VSP)
april 2006

Pametne kartice: tehnologije, aplikacije in varnostni mehanizmi.

Pametne kartice so postale naše nepogrešljive spremljevalke. Namenjene so za shranjevanje in prenos podatkov, najpogostejši načini uporabe pa so na področju bančnih storitev in brezgotovinskega plačevanja, zdravstvenega zavarovanja in identifikacije.

Predstavite pametne kartice, njihovo arhitekturo, tehnološke izvedbe in aplikacije. Podrobneje opišite standarde, ki urejajo to področje, in protokole za komunikacijo. Osredotočite se na varnost pametnih kartic in predstavite njihovo delovanje z varnostnim modelom. Analizirajte najpogostejše primere napadov na vsebino pametnih kartic in najprimernejše načine obrambe za posamezno vrsto napada.

Andrej Dajnko
diplomska naloga (VSP)
april 2006

Brezžična omrežja ZigBee v teoriji in praksi.

Tehnologija brezžičnih omrežij ZigBee temelji na standardu IEEE 802.15.4, uporablja pa se za vzpostavljanje brezžičnih osebnih omrežij WPAN (angl. Wireless Personal Area Network). Glavne značilnosti naprav v teh omrežjih so majhne dimenzije, poceni izdelava in nizka poraba moči. Te zahteve imajo za posledico manjšo prepustnost podatkov ter krajši domet oddajanja.

Predstavite standarde današnjih brezžičnih omrežij s poudarkom na standardu ZigBee. Podajte bistvene lastnosti standarda ter prednosti in pomanjkljivosti omrežij, ki so zgrajena na tej osnovi. Zasnujte in zgradite zvezdno omrežje ZigBee, v katerem ima ena naprava vlogo komunikacijskega strežnika, druga naprava pa predstavlja pralni stroj. Uporabite razvojni sistem PICDEM Z in programski paket ZigBee proizvajalca Microchip. Analizirajte in kritično ocenite smiselnost in upravičenost uporabe tehnologije ZigBee pri povezovanju gospodinjskih aparatov na področju hišne avtomatizacije in inteligentnih hišnih sistemov.

V sodelovanju s podjetjem Gorenje d.d., Velenje

Mitja Basle
diplomska naloga (UNI)
april 2006

Krmiljenje zračnih loput s pomočjo meteorološke postaje.

V sodobnih industrijskih objektih je velik poudarek na ustreznem osvetljevanju in prezračevanju prostorov. V ta namen so razvita številna strešna okna v obliki loput in trakov, ki z uporabo različnih odpiralnih mehanizmov poleg udobnejšega delovnega okolja z naravnim prezračevanjem omogočajo tudi odvod dima in toplote ob požaru.

Zasnujte in izdelajte sistem za krmiljenje zračnih loput v industrijskem objektu na osnovi podatkov iz meteorološke postaje, ki meri hitrost vetra, vrsto padavin in temperaturo. Pri krmiljenju loput upoštevajte tudi možnost požara, dima in plina, kar zaznate s posebnimi javljalniki v objektu. Uporabite krmilnik PS 416-CPU proizvajalca Moeller GmbH in v programskem okolju Sucosoft S40 napišite program za krmiljenje. Celoten nadzor nad krmilnikom in položajem loput izvedite s sistemom SCADA/HMI proizvajalca Citect.

V sodelovanju s Skupino Kolektor d.o.o., Idrija

Dušan Gorenc
diplomska naloga (VSP)
april 2006

Izvedba sistema za avtomatizacijo in vizualizacijo kopalnih bazenov.

Stalna kontrola in zagotavljanje kakovosti voda v bazenih je zaradi visokih zahtev pravilnikov o higienskih razmerah v kopalnih vodah nujno potrebna in nepogrešljiva. Sodobna priprava bazenske vode, ki vključuje kosmičenje, dezinfekcijo, uničevanje alg, korekcijo vrednosti pH in dodajanje sveže vode, zahteva avtomatizacijo merilnih, krmilnih in regulacijskih procesov.

Zasnujte in izvedite sistem za avtomatizacijo kopalnega bazena. Na podlagi rezultatov meritve prostega klora, vrednosti pH, potenciala redox in temperature vode izvedite avtomatsko reguliranje in doziranje kemijskih substanc, filtriranje vode in upravljanje bazenskih efektov. Uporabite krmilnik CPU 727 proizvajalca Selectron in v programskem okolju CAP 1131 napišite program za krmiljenje. Celoten nadzor nad bazenom izvedite z nadzornim sistemom SCADA/HMI RSView proizvajalca Rockwell Automation.

V sodelovanju s podjetjem Controlmatik ABW d.o.o., Domžale

Slavko Komatar
diplomska naloga (VSP)
marec 2006

Zasnova in izvedba odklopnika za daljinsko krmiljeni števec električne energije.

Zasnujte in izdelajte trifazni odklopnik, ki je kot samostojna enota priključena na izhodne tokovne sponke električnega števca. Naloga odklopnika je priklop ali odklop uporabnikovega dela električnega omrežja odvisno od zneska, ki je na uporabnikovem računu.

Za izvedeni odklopnik napišite vso zahtevano programsko opremo. Uporabite programsko okolje MPLAB ICD in ciljni mikrokrmilnik PIC12F629 proizvajalca Microchip. V funkcijskem in merilnem laboratoriju izvedite vse teste, s katerimi preverite pravilnost delovanja odklopnika in ustreznost normativom posameznega standarda.

V sodelovanju s podjetjem IskraEmeco d.d., Kranj

Simon Berčič
diplomska naloga (VSP)
marec 2006

Zasnova in izvedba programirljivega generatorja urinega signala.

Pri razvoju, testiranju in razhroščevanju mikroprocesorskih sistemov potrebujemo urin signal različnih frekvenc. Razvijalci sistemov pogosto uporabijo kvarčni oscilator ustrezne frekvence, ki ga vsakokrat povežejo na napajalno vezje in na ciljni sistem. Ta pristop je neekonomičen in časovno potraten.

Zasnujte in izdelajte prenosni programirljivi generator urinega signala s pomožnim baterijskim napajanjem. Za osnovo naj služi vezje ICS307 (serijsko programirljivi izvor urinega signala) proizvajalca ICS. Generiranje nižjih frekvenc izvedite z deljenjem izhodnega signala z vezjem CPLD proizvajalca Xilinx. Za programiranje vezja ICS, odbiranje tipkovnice in krmiljenje prikazovalnika LCD uporabite mikrokrmilnik LPC2138 proizvajalca Philips in napišite vso zahtevano programsko opremo. Pri zasnovi in izvedbi generatorja uporabite najsodobnejša programska orodja za snovanje elektronskih sistemov v različnih ciljnih tehnologijah.

V sodelovanju s podjetjem Asyst Electronic d.o.o., Trzin

Marko Levičnik
diplomska naloga (VSP)
marec 2006

Sistemi za nadzor in upravljanje voznega parka.

V današnji družbi se procesi vse bolj avtomatizirajo in izpopolnjujejo z različnimi tehnološkimi rešitvami. Nadzor in upravljanje voznega parka s pomočjo satelitske navigacije je le eden izmed takšnih primerov. Podjetja se ga vse pogosteje poslužujejo, saj lahko na ta način racionalizirajo stroške poslovanja in povečajo učinkovitost voznega parka.

Analizirajte sisteme za satelitski nadzor in upravljanje voznega parka. Opišite ključne gradnike v sistemu, prednosti uporabe takšnih sistemov in podajte analizo trga v Sloveniji. Podrobneje predstavite sistem Telargo s stališča strojne in programske opreme, spremljevalne aplikacije in možnih prilagoditev sistema. Izvedite primerjavo sistema Telargo po posameznih parametrih z ostalimi konkurenčnimi sistemi na tržišču.

V sodelovanju s podjetjem Telargo d.o.o., Ljubljana

Marko Pavlovič
diplomska naloga (VSP)
februar 2006

Spletna predstavitev gradnikov digitalnih vezij.

Predstavite zgradbo in delovanje gradnikov digitalnih vezij v obliki spletnih strani. Izbor gradnikov digitalnih vezij naj vsebuje kombinacijske in sekvenčne elemente, aritmetične funkcije in pomnilne strukture. Na spletnih straneh naj bo predstavljena zgradba gradnika, princip delovanja in simulacija ali pa časovni diagram poteka signalov. Za vsak gradnik poiščite najprimernejši način predstavitve zgradbe in delovanja. Simulacijo pripravite kot interaktivno spletno stran, pri kateri uporabnik nastavlja vhodne signale in opazuje dogajanje v gradniku.

Špela Retelj
diplomska naloga (UNI)
januar 2006

Zasnova in izvedba programirljivega sistema za krmiljenje proizvodnega procesa.

Razvoj polprevodniške tehnologije je vplival tudi na razvoj krmilnih tehnologij. Danes se v industrijskem okolju uporabljajo programirljivi krmilniki, kar prinaša vrsto prednosti: manjšo porabo prostora in energije, lažjo dostopnost za široko uporabo, možnost izvedbe kompleksnejših sistemov, enostavnejše vzdrževanje in cenejšo nadgradnjo.

Zasnujte in izdelajte sistem za krmiljenje proizvodnega procesa za transport plastičnih izdelkov. Transport izdelkov naj poteka po dveh transportnih linijah med katerima je detektor kovinskih delcev. Določite zaporedje izvajanja operacij in napišite program za programirljivi krmilnik EASY serije 600 proizvajalca Moeller GmbH. Izdelajte maketo s prototipnim elektronskim sistemom in demonstrirajte praktično delovanje krmilnika.

V sodelovanju s podjetjem Tomos d.o.o., Koper

Iztok Jakac
diplomska naloga (VSP)
januar 2006

Zasnova in izvedba mostičnega vezja PCI v vezju FPGA.

Na sodobnih mikroprocesorskih sistemih je veliko kompleksnih komponent, ki vplivajo na zmogljivost celotnega sistema. Cilj diplomske naloge je izdelava vmesnika za priključitev počasnih perifernih naprav na vodilo PCI (angl.: Peripheral Component Interconnect), s čimer povečamo propustnost lokalnega vodila in s tem zmogljivost celotnega mikroprocesorskega sistema.

V jeziku VHDL zasnujte mostični vmesnik med vodilom PCI in lokalnim vodilom. Pri zasnovi vmesnika upoštevajte robustnost delovanja, izvedljivost prenosa na druge sisteme, možnost nadgradnje z dodatno funkcionalnostjo in konkurenčnost končnega produkta. Vmesnik izdelajte v programirljivem vezju XC3S50 iz družine Spartan 3 proizvajalca Xilinx. Zasnujte in izvedite tudi vse teste za preizkus funkcionalnosti delovanja izdelanega vmesnika.

V sodelovanju s podjetjem Iskratel Telekomunikacijski sistemi d.o.o, Kranj

Aleš Dolinar
diplomska naloga (UNI)
januar 2006

Analiza in odprava napak pri elektronsko krmiljenem previjanju preje.

Vlakna in tekstilni materiali igrajo pomembno vlogo v našem življenju. Potrebe po tekstilijah vztrajno naraščajo, pojavljajo pa se tudi nove zahteve po raznovrstnosti, natančnosti in okoljski prijaznosti tekstilnih proizvodov. Proizvodnja tekstilnih vlaken zajema številne postopke, ki obsegajo pripravo vlaken, predenje, tkanje, barvanje in apreturo. Zaradi vedno ostrejše konkurence na svetovnem trgu je potrebno te postopke neprestano razvijati in tehnološko izboljševati njihovo prilagodljivost, učinkovitost in zanesljivost.

Opišite elektronsko krmiljen postopek previjanja preje, ki se izvaja na križnem previjalniku Autoconer 338 proizvajalca Schlafhorst. Za različne vrste preje ugotovite možne napake na previjani niti in raziščite njihove vzroke. Na podlagi dobljenih rezultatov določite optimalno nastavitev parametrov v računalniškem programu za avtomatsko previjanja preje.

V sodelovanju s podjetjem Predilnica Litija d.d.

Simon Jurič
diplomska naloga (VSP)
januar 2006

(c) LNIV 2009