Napaka :(

Vrsta stavkaPrimerPosebnosti prevajalnika
Deklaracija
TIP simbol [= vrednost];
TIP: int  int*
int a;
int b,c;
int d = 2;
int* p = 0;
 • Program pozna celoštevilske spremenljivke (int) in kazalce (int*).
 • Spremenljivkam ob deklaraciji navedemo začetno vrednost, če ne bo začetna vrednost 0. Kazalcem ob deklaraciji obvezno navedemo naslov, ki ga kasneje ne moremo spreminjati.
 • Vse spremenljivke v programu je potrebno deklarirati in vse deklaracije so globalne, ne glede na to kje se nahajajo.
Glavna funkcija
main ()
{
STAVKI;
}
main()
{
 int a;
 a = a+1;
}
 • Funkcija main() nima parametrov in ne pozna stavka return.
 • Koda, ki je zapisana v funkciji main() se izvaja v neskončni zanki.
Pogojni stavek
if (simbol PRIM simbol2) {
STAVKI1;
} else {
STAVKI2;
}

PRIM: ==  !=  >  >=  <  <=
if (xp==0) {
  dx++;
} else {
  dx--;
}

if (a < b) {
  c = 1;
}
 • Pogojni stavek vsebuje med oklepaji samo en enostaven pogoj, stavki pa so vedno zapisani med zavitima oklepajema.
 • Pogojne stavke lahko gnezdimo (zapišemo enega v drugem). Stavek else ni obvezen.
Prireditveni stavki
simbol = simbol2;
simbol += simbol2;
simbol -= simbol2;
a = 3;
b += c;
 • Prireditveni stavek ima obliko prenosa vrednosti spremenljivke ali števila v drugo spremenljivko, ali pa prištevanje oz. odštevanje vrednosti v obliki sestavljene prireditve += ali -=.
Operacije
simbol = simbol1 OP simbol2;
OP: +  -  ~  &  |  <<  >>
b = c + d;
 • Operacije uporabljamo v prireditvenih izrazih, kjer ima vsaka prireditev lahko le eno operacijo. Prevajalnik pozna:
 • aritmerične operacije: +, -
 • logične operacije: negacija ~, logična IN &, logična ALI |
 • pomikanje za 1 mesto: desno >> 1, levo << 1
Zanka while
while (POGOJ) {
STAVKI;
}
while(a>0) {
a--;
}
 • V zanki lahko uporabimo pogoj 1 za izvedbo neskončne zanke ali pa takšne pogoje, kot so v pogojnem stavku (if).
 • Zanko lahko prekinemo s stavkom break;